Západ je těhotný kontrarevolucí

10.1.2017
Roman Joch

IMG_1436Liberální demokraté chtějí měnit model rodiny stejně jako komunisté tok sibiřských řek – vytvořit nový svět –, tvrdí ve své knize Démon v demokracii polský filozof Ryszard Legutko. Politický, kulturní i morální vývoj se v tomto tisíciletí natolik zradikalizoval, že je nutná vzpoura proti němu. Její náznaky se již objevují v USA i v Evropě. 

Ryszard Legutko, sedmašedesátiletý polský politický filozof a emeritní profesor na Jagellonské univerzitě v Krakově, je také politik – v roce 2005 byl zvolen senátorem za stranu Právo a spravedlnost, v roce 2007 byl ministrem školství ve vládě Jarosława Kaczyńského a od roku 2009 je poslancem Evropského parlamentu. Jeho kniha The Demon in Democracy: Totalitarian Temptations in Free Societies (Démon v demokracii. Totalitní pokušení ve svobodných společnostech) je nejradikálnější kritikou liberální demokracie od žijícího autora.

S profesorem Legutkem se znám od roku 2004 a zhruba jednou za rok se potkáváme na konferencích. V konverzaci si váží zdvořilosti a slušnosti, mluví jemně, když však někdo vysloví myšlenku, kterou považuje za hloupou, zajiskří, poposkočí a zvolá: „To je nesmysl!“ V roce 2004 mi řekl, že lidem jako my dva se v Polsku říká „kolibříci“, zkratka pro „konzervativní liberály“ – konzervativní společensky a morálně, liberální politicky a ekonomicky. Od té doby však „kolibříkem“ být přestal – „lib“ opustil a zavrhl.

Dějinný omyl 

Vminulosti se Legutko zabýval ústavními teoriemi amerických otců zakladatelů a Listů federalistů, okolo přelomu tisíciletí však ztratil zájem o moderní politické myšlení začínající Machiavellim a „vrátil se do Atén“, ke klasikům Platónovi a Aristotelovi, protože klasické politické myšlení považuje za nadřazené modernímu. To je podle něho dějinným omylem, jenž vede k úpadkovým režimům.

Legutkova kritika liberální demokracie je platónsko-aristotelská a tezí jeho knihy podobnost komunismu a liberální demokracie. Nejsou sice totožné, stále je lepší žít v liberální demokracii než v komunismu, ale v mnohém se podobají. Legutko v úvodu konstatuje, že ho tato heretická myšlenka napadla v sedmdesátých letech, kdy se poprvé dostal na Západ a zjistil, že většina západních liberálních demokratů je mírná vůči komunismu, přičemž často považovala antikomunisty za nebezpečnější a bláznivější než komunisty.

Tento postoj zesílil po pádu komunismu, kdy polští i západní liberální demokraté začali bývalé komunisty, proměněné v sociální demokraty, považovat za partnery, zatímco antikomunisty za hrozbu. A Legutko si všiml i dalších podobností – liberální demokraté chtějí měnit model rodiny stejně jako komunisté tok sibiřských řek, navíc jsou proti tradici a historické paměti. Chtějí vytvořit nový svět. Po tomto úvodu Legutko rozvíjí podobnosti liberálně demokratického a komunistického režimu v pěti kapitolách – Historie, Utopie, Politika, Ideologie a Náboženství.

Historie a utopie 

Komunismus i liberální demokracie sdílejí lineární, pokrokové pojetí dějin – společnost se neustále zlepšuje. Klasičtí liberálové se domnívali, že důsledkem míru a obchodování národů bude lepší svět. Ti na přídi dějin – USA a západní Evropa – mají pokrokovější společnosti a my, střední Evropa, je musíme následovat.

Přitom mnozí liberálové v dějinách nedávali přednost svobodě, ale osvícenému despotismu, kterým chtěli přinutit lidi k rozumnosti a zastávat správné názory. V současnosti se projevuje ve snaze liberálních demokratů vše, například školy a církve, liberalizovat a demokratizovat.

Komunismus i liberální demokracie jsou přesvědčeny o konci dějin – nic lepšího než ony neexistuje. Liberální demokraté nejsou jediní, komu vděčíme za svobodu, byly i jiné vlivy, jež vedly ke svobodě, například republikánské politické teorie, křesťanství a někdy i konzervatismus. Liberálové navíc ve 20. století nebyli nejlepšími obránci svobody – byli a jsou měkcí vůči komunistům a teroristům.

Utopie není stav, který nelze uskutečnit, ale konečným a nejlepším řešením. V tomto smyslu pravicoví liberálové, jako byli američtí političtí myslitelé Robert Nozick (1938–2002) či Ayn Randová (1905–1982), i ti levicoví, například John Rawls (1921–2002), utopisty jsou a k utopii se hlásí. Navíc demokratickou část liberální demokracie považují za nejlepší režim. Dokonce podle bývalého britského premiéra Winstona Churchilla (1874–1965) „je demokracie velice špatná forma vlády, ale lepší než všechny vyzkoušené“, čímž vlastně řekl, že demokracie je nejlepší formou vlády. A používají i frázi „řešením neduhů demokracie je více demokracie“, což je nesmysl.

Přitom existuje lepší forma vlády než demokracie, již už popsal Platón a Aristotelés – kombinuje prvek monarchistický, aristokratický a demokratický a říká se jí res publica. A tu měli na mysli američtí otcové zakladatelé, když po napsání ústavy tvrdili, že nejde o demokracii, ale o republiku. Dnešní liberální demokracie není smíšeným režimem, neboť nenastala liberalizace demokracie, ale demokratizace liberalismu. Individuální práva byla nahrazena kolektivními a moc státu narostla – antidiskriminační zákony, například proti nenávistnému projevu nebo domácímu násilí zavádějí moc státu do soukromých vztahů, a proto dnešní liberální demokracie svobodu v jejím jménu omezuje.

Politika 

Komunismus i liberální demokracie chtějí zmenšit rozsah politiky (komunismus předvídal zánik státu), přičemž vše zpolitizovaly. Klasičtí liberálové, jako byli filozofové John Locke (1632–1704) a Benjamin Constant (1767–1830), považovali politiku jen za rámec, jenž nemá vyčerpávat či ovlivňovat lidský život, přesto je moderní společnost zcela zpolitizovaná. Demokracie navíc vede k uniformitě.

Názory politického mainstreamu v Evropském parlamentu – socialistů, křesťanských demokratů, zelených, levice, liberálů i mnoha konzervativců – se velmi podobají a podporují rovnostářství. Přitom otcové zakladatelé Evropské unie se lišili od těch, kteří jí dnes vládnou – takzvaní osmašedesátníci, v 60. letech 20. století mladí,ale dnes staří účastníci společenské revoluce, která posunula západní Evropu výrazně doleva.

Dnešní EU odráží duch levicově liberální demokracie, který je opakem liberální demokracie v původním smyslu. Současná liberální demokracie není jen formou vlády, ale i nástrojem k organizaci společnosti v zájmu určitých ideologií, jako je feminismus, LGBT či multikulturalismus. Projevuje se odporem k diverzitě názorů a snahou o jejich homogenizaci i nepřátelstvím k rodině a katolické církvi.

Ideologie a náboženství 

Komunisté i liberální demokraté tvrdí, že lidé, kteří nesdílejí jejich názory, mají falešné vědomí – kvůli předsudkům nevědí, co je pro ně dobré, což vědí komunisté a liberální demokraté. Nepřipouštějí, že by s nimi mohl někdo nesouhlasit a mít jiný názor. Ideologizaci liberální demokracie přinesla revoluce 60. let. Zatímco v komunismu byl trend od vypjaté ideologie na počátku k jejímu postupnému poklesu, u liberální demokracie ideologie časem narůstá. Proto je dnešní režim ideologičtější než komunistický v posledním stadiu před smrtí. Navíc komunismus měl jen jednu ideologickou kategorii – třídu, zatímco liberální demokracie několik – třídu, rasu, pohlaví, sexuální orientaci.

Komunismus i liberální ideologie chtějí ve jménu rovnosti odstranit zděděné hierarchie, zvyklosti, tradice. Tato rovnostářská mánie naplňuje obavy a proroctví francouzského politického myslitele Alexise de Tocquevilla (1805–1859), že vášeň pro rovnost povede k nové měkké despocii. Komunismus a liberální demokracie mají i stejné nepřátele – církev, národ, metafyziku, morální konzervatismus, rodinu. Liberální demokracie prosazuje morálku, která je v rozporu s křesťanstvím. Filozofie dnešní politické třídy je nepřátelská ke křesťanství, protože je jedinou alternativou k liberální demokracii. Nebýt omezujícího vlivu křesťanství, moderní liberálně demokratický člověk by své aspirace uskutečnil jako tyran.

Užší odpovědí na to, proč se liberální demokracie natolik podobá komunismu, je, že liberální demokracie nepochopila komunismus a nepoučila se z něj. Podle širší odpovědi pak oba režimy mají stejný původ v modernitě. Moderní člověk netouží po nejvyšších morálních aspiracích, jeho cílem života nejsou ctnosti a morálka, nýbrž seberealizace. Moderní projekt proto ústí v průměrnost člověka, který se za ni ani vulgaritu nestydí.

Moderní versus klasické 

Legutkova teze o modernitě se podobá těm politických filozofů Lea Strausse (1899–1973) a Erika Voegelina (1901–1985). Strauss se také domníval, že klasické politické myšlení – Platón, Aristotelés – je nadřazené modernímu – Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, ale rozlišoval tři modernity: anglicky osvícenskou (Hobbes, Locke), francouzsko-německy romantickou (Rousseau, Hegel) a nihilistickou (Nietzsche, Heidegger), přičemž každá následující byla horší.

Americký režim lockovského anglosaského liberalismu sice nedosahuje vznešenosti klasiky (antiky a středověku), ale byl pevnou a jedinou reálnou hrází proti sovětskému totalitarismu. Lockovskou svobodu a individuální práva by však měl doplňovat důraz na ctnosti prostřednictvím náboženství – na Západě židovského a křesťanského – i na klasické univerzitní vzdělání, jež z nejchytřejších vytvoří elitu, přirozenou aristokracii. Liberální politický režim plus židovsko-křesťanské náboženství plus klasické vzdělání činí společnost jakžtakž dobrou, jak tomu bylo ještě v 50. letech 20. století.

Voegelin se také domníval, že modernita je vzhledem ke klasice úpadková, a za nárůstu gnosticismu (utopismu) se odehrály tři gnostické revoluce: anglická (puritáni), francouzská (jakobíni) a německá (komunisté a nacisté). Anglická se ještě uskutečnila v křesťanském prostředí, a proto nebyla stejně ničivá jako následující dvě sekularizované. Z tohoto důvodu není anglosaská demokracie pouze moderní, ale má i středověké kořeny.

Strauss i Voegelin sice stejně jako Legutko považovali klasické myšlení za nadřazené modernímu, ale mnohem více tolerovali liberální demokracii své doby. To však bylo 50 let předtím, než se na Západě odehrála neomarxistická revoluce a postupně ovládla západní instituce.

Zkušenost s politikou 

Legutko se zatvrdil a zradikalizoval zřejmě i kvůli své zkušenosti s politikou. Neférový postoj evropského levicově-liberálního mainstreamu k polské straně Právo a spravedlnost, klišé, fráze a ideologický newspeak, jež musel v Evropském parlamentu poslouchat, možná byly pro klasicky vzdělaného Legutka příliš. Nerozlišuje však mezi tradiční liberální demokracií a její současnou podobou. Určitě by neměl problém s liberální demokracií (republikou) amerických otců zakladatelů ani s liberální demokracií v západní Evropě do roku 1968. Má problém s dnešní liberální demokracií, již ovládá ideologické pokrokářství, jež chce kontrolovat soukromí státní mocí a na základě ideologie a utopického projektu transformovat společenské instituce.

Legutko není liberálním demokratem v původním smyslu – dává přednost smíšenému režimu, jímž liberální demokracie bývávala, před demokracií, a jeho koncepce státu je větší než klasických liberálů. Kdyby však žil v režimu, jenž ctí klasický liberální koncept omezeného státu, který se nevměšuje do rodiny, církví a společenských tradic, a ve společnosti s křesťanskou kulturou vládla demokracie, tuto knihu by možná nenapsal.

Pokud jde o dnešní liberální demokracii, profesor Legutko má v mnohém pravdu. Politický, kulturní i morální vývoj v uplynulých 50 letech byl nešťastný, v tomto tisíciletí se však zradikalizoval nad všechny meze. Proto je nutná vzpoura proti němu, reakce, jejíž náznaky se již objevují v USA i v Evropě. Otázkou je její razance a forma – bude-li se více podobat konzervativní restauraci v západní tradici, nebo nacionalisticko-populistické rebelii. Na konzervativní kontrarevoluci je však Západ zralý. Je jí těhotný.

Vyšlo v LN 7.1.2017

Příspěvků : 4 - Západ je těhotný kontrarevolucí

 1. br. Felix OFM : 12.1.2017 v 15.34

  Nepíši k Legutkovi, ale k článku. A tu trvá triáda autorových životních nemsyslů; vyjmenováno podle rostoucí závažnosti:
  1. Blbnutí s otci zakladateli a se škodlivým hadrem – americkou ústavou.
  2. Použití rozporné fráze židovsko-křesťanský.
  3. Je jediný možný návrat – ne k vysněné antice (Platón, Aristotelés), ale k realitě Tomáše z Aquina, jehož byť pouhé jméno v článku pochopitelně chybí.

 2. Karel Hanza : 10.1.2017 v 19.18

  Otázkou zůstává, kdo kontrarevoluci povede.Asi bychom měli začít u sebe, tedy v rodinách.

  • Michal : 19.1.2017 v 15.52

   .. islámská výzva má šanci, pokud přirozené motivy vyhasly.

 3. Jan Lipina : 10.1.2017 v 15.05

  Nejsem tak erudovaný jako p. Legutko, ale dojem si odnáším stejný. Na univerzitách frčí modernita. Dlouho jsem kvůli tomu uvázl u Locka a teprve až jsem se o něm přestal s kolegy přít, tak můžu jít hlouběji a cítím, jak (neo-)lockovská filosofie sama o sobě nedostačuje. Jak říká pan Legutko: liberální politický rámec, judeo-křesťanská duchovní náplň a klasické vzdělávání. Ovšem ten otazník patrný v posledním odstavci mě znepokojuje!

  Ať se daří.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?