Winston S. Churchill, Liberator

11.2.2005
Roman Joch

Dne 30. ledna uplynulo 40 let od pohřbu sira Winstona Churchilla (1874 – 1965), premiéra Spojeného království v letech 1940-45 a 1951-55. Občanský institut tomuto přednímu státníkovi 20. století vzdává poctu tím, že na svých stránkách uveřejňuje výběr citátů sira Winstona, který připravil a Občanskému institutu laskavě poskytl pan Zdeněk Táfl. Ve 20. století žili mnozí státníci, kteří tvář našeho světa zásadně poznamenali. Bohužel, častokrát příšerně, a to nesmírně příšerně – např. Lenin, Stalin, Hitler, či Mao. Byli však i státníci, kteří těmto gigantům zla vzdorovali a zachránili naši svobodnou civilizaci, tradičně nazývanou západní. Byli to především státníci dva: Winston S. Churchill a Ronald W. Reagan. Bez nich bychom dnes nežili svobodní – anebo prostě nežili vůbec.Tyran byl mocný, odhodlaný, a svět se nečinně díval. Nevěděl, co si s ním počít. Zněl jeden hlas, který svolával do zbraně proti tyranovi – hlas v druhé polovině 30. let volající na poušti, hlas muže, který byl považován za anachronismus, muže, který byl všemi vnímán jako válečný štváč (warmonger). Hlas, který u příležitosti Mnichova řekl, že Británie a Francie měly na výběr mezi hanbou a válkou, zvolily hanbu, budou mít válku. Hlas, který vnímal nacismus jako nové, v západní civilizaci bezprecedentní barbarství, totálně neslučitelné se vším, co bylo západní tradicí civilizovanosti.

Ostatně, takto vnímal už i komunismus. Byl to on, kdo ze všech britských státníků po 1. světové válce nejvíce – a jak se ukázalo, prorocky – požadoval, aby bolševismus v Rusku byl západní intervencí “zardoušen ve své kolébce” jakožto nové, do té doby nevídané barbarství. Bohužel, v oněch letech 1918-20 se tak nestalo; ke škodě milionů nevinných lidí, kteří by jinak nemuseli zemřít násilnou a často krutou smrtí z rukou rudých katanů.

Když byla na pořadu dne otázka navázání diplomatických vztahů se sovětským Ruskem, Churchill řekl: “Uznat bolševismus? To by bylo jako legalizovat sodomii!” (Hm, hodně se od té doby změnilo…)

Druhá polovina 30. let. Tyran stál mocný, pevný a odhodlaný. Na Západě mu vzdoroval jediný hlas. Hlas, který věděl, že se schyluje k válce o samotnou podstatu civilizace; o to, zda západní civilizace v Evropě přetrvá, anebo bude vymazána a nahrazena novopohanským barbarstvím. Boj na život a na smrt.

Churchill, na rozdíl od mnoha tehdejších i dnešních naivních pacifistů, “realistů” či cyniků věděl, že samotná moc protivníka není jediným relevantním kritériem pro jeho posuzování. Podstatné jsou charakter jeho režimu (hlavně míra jeho barbarismu), jeho mocenský potenciál a dynamika. Nacistické Německo v roce 1938 nemuselo být příliš silné. Ale mělo bezohledný režim, nesmírný mocenský potenciál a úžasnou dynamiku – ´drive´ po moci. Mělo potenciál a drive stát se totalitním kolosem ovládajícím celou Eurasii: kdyby od léta 1940 do léta 1941 osamocená Británie pod Churchillovým vedením nevzdorovala tyranovi, nýbrž by s ním uzavřela separátní mír a sama se stala neutrální, tyran by konsolidoval pod svou mocí celý kontinent: Franco ve Španělsku by se k němu přimknul, Francouzský stát ve Vichy již měl ve své kapse, s nesvázanýma rukama na Západě by porazil sovětský režim na Východě a nahradil ho kolaborantským režimem “národního komunismu”. Francouzská flotila, italská flotila, ruská flotila – a možná, pokud by i v Británii byl nastolen režim národního socialismu, i flotila britská – by mu byly k dispozici. Nastala by alternativní Studená válka, varianta B, v níž by nakonec Amerika čelila totalitnímu euroasijskému kolosu pod vládou nikoli rudou a ruskou, nýbrž hnědou a německou. Jak by tato studená válka dopadla, těžko říct.

Díky Churchillovi odpor proti tyranovi pokračoval i ve chvílích pro svobodu nejtemnějších :o d léta 1940 do léta 1941. Franco se k Hitlerovi nepřidal. Po rozpoutání “vnitro-totalitní občanské války” mezi dosavadními spojenci, nacisty a komunisty, Hitler bojoval na dvou stranách. A po vstupu Ameriky do války byl jeho osud zpečetěn. Bez osamělého odporu Churchillovy Británie od léta 1940 do léta 1941 by se tak však nestalo. Vskutku, byla to ta “nejskvělejší chvíle” Británie – a díky ní, díky Churchillovi, byla Evropa opět svobodná.

Vlastně jen její západní půlka. Neboť jeden tyran padl, ale druhý triumfoval. Morgoth odchází, Sauron přichází. Chruchill ví, kdo je Stalin zač. Požaduje vylodění západních spojenců na Balkáně, v “měkkém podbřišku Evropy”, aby zamezil proniknutí Rudé armády do srdce Evropy. Nestalo se tak, bohužel, neboť president Roosevelt, který byl tak prozíravý ohledně hrozby nacismu – na rozdíl od svých domácích amerických izolacionistů -, byl naprosto slepý vůči hrozbě komunismu. Takže výsledek 2. světové války? Polovina Evropy svobodná, druhá polovina opět znevolněna.

A byl to znovu Winston Churchill, kdo ve Fultonu v Missouri, v domovském státě presidenta Trumana, svolával svobodný svět do zbraně proti tyranovi, který Evropou spustil železnou oponu od Štětína na Baltu až k Terstu na Jadranu a hrozil, že své asijské hordy vrhne dále západ a ovládne tu malou, okrajovou západní periferii euroasijského masivu. V nemalé míře právě díky Chruchillovu varování Amerika nepodlehla v ní vždy silnému izolacionistickému impulsu – a nakonec nejen ochránila západní Evropu, ale i vyhrála zápas o svět. To byla práce, kterou v patřičné době dovedl do konce další Liberator, Ronald Reagan. Byla to však práce, na jejichž základech svůj díl dřiny odvedl i Liberator Winston Churchill.

Poučení? Aktuální síla protivníka není všechno; podstatný je charakter režimu, jeho mocenský potenciál a dynamika. To si dnes opět mnozí neuvědomují. Podstatná nebyla jen reálná moc Saddáma Husajna, ale i jeho moc potenciální. Irák neměl jaderné zbraně, ale směřoval k nim. Teď je však již jisté, že už je mít nebude. Tyran tam byl mocný, bezohledný – ale už není. Dalo se s jeho odstraněním něco udělat, a taky se to udělalo. Kdyby se to neudělalo tehdy, časem by to už nemuselo jít vůbec; anebo jen za příšernou cenu. Např. s tyranem v Severní Koreji lze nyní dělat jen málo. Vhodná doba byla zaspána.

Největší mocenský potenciál, kombinovaný s brutalitou režimu a dynamikou nástupu, má nyní pevninská, komunistická Čína. Nebude-li její totalitní režim včas odstraněn – anebo alespoň pozměněn v režim autoritativní a dále se liberalizující -, čeká nás veliký problém. Až ta chvíle nastane, kéž na Západě povstane nový Winston Churchill. Ale ať raději povstane dřív, aby ta chvíle ani nemusela nastat. Pokud se mnohá zla preventivně a “zardousí v kolébce”, není nutné pak proti nim vést krvavé a strašlivé války s koncem pro svobodu nejistým. Ale ti, kdo na tuto pravdu upozorňují, jsou konvenční “moudrostí” obvykle označováni za “válečné štváče” – jako byl Winston Churchill, jako byl Ronald Reagan. Chvála jim buď za to!

Roman Joch, 11. února 2005
WINSTON CHURCHILL QUOTES
Citáty Winstona Churchilla

The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.
Nectnost vlastní kapitalismu je nestejné sdílení božích darů; ctnost vlastní socialismu je stejné sdílení bídy.

It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.
Říká se, že demokracie je nejhorší formou vlády s výjimkou všech ostatních, které již byly vyzkoušeny.

We are all worms. But I do believe that I am a glow-worm.
Všichni jsme červi. Ale já přece jen věřím, že jsem světluška.

An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last.
Politik ústupků krmí krokodýla v naději, že ho sežere jako posledního.

I have nothing to offer but blood, toil and tears and sweat.
Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot.

If a man is not a socialist by the time he is 20, he has no heart. If a man is not a conservative by the time he is 40, he has no brain.
(The point is that Churchill never said that)
Není-li muž socialistou když je mu 20, nemá srdce. Není-li muž konzervativcem když je mu 40, nemá mozek. (Churchill to ale nikdy neřekl)

The man who is not a socialist at twenty has no heart, but if he is still a socialist at forty, he has no head.
Muž, který není socialistou ve dvaceti nemá srdce, ale je-li stále socialistou ve čtyřiceti, nemá hlavu. Aristide Briand

He has all the virtues I dislike and none of the vices I admire.
Má všechny ctnosti, které nenávidím a žádné nectnosti, které obdivuji.

Bessie Braddock: “Sir, you are drunk.”
Churchill: “Madam, you are ugly. In the morning I shall be sober.?

Bessie Braddock: “Pane, vy jste opilý.”Churchill: “Madam, vy jste ošklivá. Já ale budu ráno střízlivý.”

Nancy Astor: “Sir, if you were my husband, I would give you poison.?
Churchill: “If I were your husband, I would take it.?
Nancy Astor: “Pane, kdybyste byl můj manžel, dala bych vám jed.”
Churchill: “Kdybych byl váš manžel, tak bych si ho vzal.”

I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down to us. Pigs treat us as equal.
Mám rád prasata. Psi se na nás dívají s úctou. Kočky se na nás dívají spatra. Prasata s námi jednají jako s rovnými.

Never in the field of human conflict was so much owed by so many, to so few.
(August 20, 1940 – complimenting the Royal Air Force during the Battle of Britain)

Ještě nikdy na poli lidského konfliktu nedlužilo tolik lidí tak mnoho tolika málo lidem.
(20. srpna 1940 – když děkoval pilotům R.A.F. za vítěznou” Bitvu o Anglii”)

A communist is like a crocodile: when it opens its mouth you cannot tell whether it is trying to smile or preparing to eat you up.
Komunista je jako krokodýl: když otevře tlamu nepoznáte jestli se snaží usmívat nebo jestli vás chce sežrat.

Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy.
Socialismus je filosofie neúspěchu, krédo nevědomosti a evangelium závisti.

There?s nothing wrong with a change, if it is in right direction.
Na změně není nic špatného, pokud je ve správném směru.

If you have ten thousand regulations, you will destroy all respect for the law.
Máte-li deset tisíc předpisů, zničíte veškerou úctu k zákonům.

Socialism is like a dream. Sooner or later you wake up to the reality.
Socialismus je jako sen. Dříve či později se probudíte do reality.

A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on.
Lež urazí půl světa dříve než pravda má šanci obléci si kalhoty.

A sheep in sheep?s clothing (On Clement Atlee)
Ovce v ovčím rouše (O Clementu Atlee)

An empty taxi arrived at 10 Downing Street, and when the door opened, Atlee got out.
Prázdný taxík přijel k číslu 10 Downing Street a když se otevřely dveře vystoupil Atlee.

Mr. Chamberlain loves the working man, he loves to see him work.
Pan Chamberlain má rád pracujícího člověka. Rád se na něho dívá když pracuje.

Without tradition, art is a flock of sheep without a shepherd. Without innovation, it is a corpse.
Bez tradice je umění stádo ovcí bez pastýře. Bez inovace je to mrtvola.

A fanatic is one who can?t change his mind and won?t change the subject.
Fanatik je člověk, který nemůže změnit svůj názor a nezmění ani téma.

If you are going to go through hell, keep going.
Hodláte-li projet peklem pak se nezastavujte.

A pessimist sees the difficulty in every opportunity; and optimist sees the opportunity in every difficulty.
Pesimista vidí potíž v každé příležitosti; optimista vidí příležitost v každé potíži.

Politics is the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month and year. And to have the ability afterwards to explain why it didn?t happen.
Politika je schopnost předpovídat co se stane zítra, příští týden, příští měsíc a příští rok. A pak schopnost vysvětlit proč se tak nestalo.

The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.
Nejlepším argumentem proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.

Never hold discussions with the monkey when the organ grinder is in the room.
Nikdy nediskutujte s opicí, je-li flašinetář v místnosti.

While campaigning in 1900, young Churchill was approached by a man who exclaimed to him: “Vote for you? Why, I?d rather vote for the Devil!? “I understand?, said Churchill. “But in case your friend is not running, may I count on your support??

Během volební kampaně v roce 1900 se k mladému Churchillovi přiblížil člověk, který vykřikl:
“Volit vás? To bych raději volil Ďábla!? “Chápu to? řekl Churchill, “Ale v případě, že váš přítel nebude kandidovat – mohu počítat s vaší podporou??

A joke is a serious thing.
Žert je vážná věc.

The greatest lesson in life is to know that even fools are sometimes right,
Největší životní lekcí je uvědomit si, že někdy i blázni mají pravdu.

It is always wise to look ahead, but difficult to look further than you can see.
Je vždy moudré hledět dopředu, ale obtížné dívat se dále než můžete dohlédnout.

For myself, I am an optimist – it does not seem to be much of use being anything else.
Pokud jde o mě, jsem optimista – nemá to valný smysl abych byl něco jiného.

Without courage, all other virtues lose their meaning.
Bez odvahy ztrácejí všechny ostatní ctnosti svůj význam.

Some see the private enterprise as a predatory target to be shot, other as a cow to be milked, but few are those who see it as a sturdy horse pulling the wagon.
Někteří lidé se dívají na soukromé podnikání jako na dravce, který se má odstřelit, jiní jako na krávu, která se má podojit, ale jen málo je těch, kteří v něm vidí statného koně, který táhne povoz.

Criticism may not be agreeable, but it is necessary. It fulfils the same function as pain in the human body. It calls the attention to an unhealthy state of things.
Kritika nemusí být příjemná, ale je nutná. Plní tutéž funkci jako bolest v lidském těle. Upozorní na nezdravý stav věcí.

History will be kind to me for I intend to write it.
Historie bude ke mně laskavá, protože ji zamýšlím napsat.

From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent.
Od Štětína u Baltického moře po Terst v Jaderském moři, železná opona spadla na celý Kontinent.

…. Let us therefore brace ourselves to our duties, and so bear ourselves that, if the |British Empire and its Commonwealth lasts for a thousand years, men will still say,
?This was their finest hour?.
….Proto napněme všechny síly k našim povinnostem a chovejme se tak, že kdyby Britské impérium a jeho Společenství trvalo tisíc let, lidé budou stále říkat:
“To byla jejich nejskvělejší hodina”.

Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.
Nuže, to není konec. Není to ani začátek konce. Ale je to snad konec začátku.

When the eagles are silent, the parrots begin to jabber.
Když ztichnou orli, začnou žvatlat papoušci

Kites rise against the wind – not with it.
Draci stoupají proti větru – nikoli po větru.

The water is not fit to drink. To make it palatable, we had to add whiskey. By diligent effort, I learned to like it.
Voda se nehodí k pití. Aby se stala pitnou, museli jsme k ní přidávat whisky. Pilně jsem se takto snažil a teď mi teprve chutná.

I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me.
Vzal jsem si od alkoholu víc než si alkohol vzal ode mne.

There is no finer investment for any community than putting milk into babies.
Pro jakoukoli komunitu není lepší investicie než dávat mléko nemluvňatům.

This report, by its very length, defends itself against the risk of being read.
Tato zpráva se už svou samotnou délkou brání před rizikem, že ji někdo bude číst.

Success consists in going from failure to failure without loss of enthusiasm.
Úspěch spočívá v tom, že jdete od neúspěchu k neúspěchu, aniž abyste ztratili nadšení.

It?s a good thing for an uneducated man to read books of quotations.
Pro nevzdělance je dobré číst knihy citátů.

(Moral of the work):
In War: Resolution. In Defeat: Defiance. In Victory: Magnanimity. In Peace: Goodwill.
(Mravní naučení):
Ve válce: Rozhodnost. Po porážce: Vzdor. Po vítězství: Velkomyslnost. V míru: Dobrá vůle.

By swallowing evil words unsaid, no one has ever harmed his stomach.
Spolknutím nevyslovených zlých slov si ještě nikdo žaludek nezkazil .

Difficulties mastered are opportunities won.
Zvládnuté potíže jsou vyhrané příležitosti.

I am never going to have anything with politics or politicians. When this war is over I shall confine myself entirely to writing and painting.
S politikou nebo politiky už nechci mít nikdy nic společného. Až tato válka skončí, budu se věnovat jen psaní a malování.

Politics is almost as exciting as war, and quite as dangerous. In war you can only be killed once, but in politics many times.
Politika je skoro tak vzrušující jako válka, a stejně tak nebezpečná. Ve válce můžete být zabit pouze jednou, ale v politice mnohokrát.

We occasionally stumble over the truth but most of us pick ourselves up and hurry off as if nothing had happened.
Tu a tam zakopneme o pravdu, ale většina z nás se zvedne a spěchá dál, jakoby se nic nestalo.

When the war of the giants is over the wars of pigmies will begin.
Když skončí válka obrů začnou války trpaslíků.

Democracy means if the doorbell rings in the early hours, it is likely to be the milkman.
Demokracie také znamená to, že zazvoní-li v časných ranních hodinách zvonek, bude to asi mlékař.

“All men are created equal” says the American Declaration of Independence. “All men shall be kept equal” say the Communists.
“Všichni lidé jsou stvořeni sobě rovnými” říká Americká deklarace nezávislosti. “Všem lidem má být zajištěna rovnost” říkají komunisté

We shall defend our island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender.
Budeme bránit svůj ostrov za každou cenu, budeme bojovat na pobřeží, budeme bojovat v přístavech, budeme bojovat na polích a na ulicích, budeme bojovat na horách; nikdy se nevzdáme.

Příspěvků : 2 - Winston S. Churchill, Liberator

  1. JAN BERNAT : 1.10.2012 v 9.57

    HODNĚ MOUDRÝCH LIDÍ NEBYLO POCHOPENO PROTO, ŽE TOHO HODNĚ NAMLUVILI A´T UŽ SLOVEM NEBO PÍSMEM.. VÝJIMKOU , DÁ SE ŘÍCI, JE – KDYŽ TA STRUČNÁ SDĚLENÍ NA SEBE NEVAZUJÍ

  2. Sten : 13.2.2009 v 16.37

    Rath je debil

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?