Výroční zpráva OI za rok 2000

1.1.2001

SLOVO PŘEDSEDY

Desátý rok činnosti Občanského institutu byl rokem vskutku velmi úspěšným. Vydání knihy Russella Kirka “Konzervativní smýšlení” v českém překladu je vpravdě předělový čin, neboť se jím pro české čtenáře otevřel celý jeden myšlenkový svět, který byl po několik generací zcela nepřístupný.

V tomto roce vzrostl i počet vystoupení pracovníků Občanského institutu ve sdělovacích prostředcích k nejrůznějším aktuálním tématům. Takováto oslovení mají velký záběr a přispívají k etablování Občanského institutu jako nepominutelného názorového ohniska. Občanský institut rovněž plně vstoupil do elektronického prostoru a značná část jeho produkce včetně úplného katalogu jeho knihovny je nyní k dispozici na internetu.

Dnes je již zřejmé, že ani pád totalitarismu, ani úžasný rozvoj techniky a doprovodný vzrůst životní úrovně a životních možností, jehož jsme byli v závěru minulého tisíciletí svědky, neodsouvá stranou žádné z klasických otázek morální povahy, se kterými se musely potýkat minulé doby. Otázka “kdo, komu, kolik a za co?” je stejně konfliktní dnes jako byla v dobách, kdy hromada k rozdávání byla mnohem menší. Totéž prakticky platí o další hlavní otázce: “Kdo by měl komu co poroučet a jakým právem?” Vítězství demokracie nad komunismem způsobilo, že v jedné “podotázce” vládne dnes relativní shoda nad odpovědí. Technický rozvoj a postupující sekularizace na druhou stranu vyostřily spory o podstatě lidské existence a pramenech důstojnosti člověka a otevřely prostor pro nové ideové střety.

Pro Občanský institut to znamená, že i v dalších letech bude jeho práce zapotřebí. Přejme si proto, aby nalezl co nejvíce podporovatelů své činnosti.

Pavel Bratinka

ČÍTÁRNA A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Každý, kdo se chce rozhlédnout po světě společenských věd, nalezne v čítárně Občanského institutu stále rostoucí množství kvalitních knih, časopisů a jiných tištěných materiálů. Od doby svého vzniku se Občanský institut zaměřil na shromažďování konzervativně orientované literatury z oblasti politiky, sociální etiky, ekonomie, práva a politické filosofie. V čítárně však zájemci naleznou také knihy, které stály u zrodu ideového konkurenta konzervatismu – klasického liberalismu. Čítárna je hojně využívána studenty společenských věd University Karlovy; je navštěvována i mnoha zájemci, kteří dané obory nestudují, ale chtějí jim lépe porozumět. Čítárna také slouží jako zdroj informací a dat pro mnohé diplomové práce. Seznam všech dostupných knih je již od loňského roku k dispozici prostřednictvím internetu na adrese http://sd.ruk.cuni.cz/tin-bin/oi/k6, od tohoto roku ve zjednodušené podobě rovněž na internetové stránce Občanského institutu (www.obcinst.cz).

Užitečným doplněním knižního fondu je i řada časopiseckých titulů a dalších periodik. Ze zahraničních jmenujme např. National Review, The American Spectator, Chronicles, Crisis, First Things, Policy Review, The National Interest, The Public Interest, The American Enterprise, The Salisbury Review, Modern Age, Commentary, Foreign Affairs, The Economist, The American Journal of Economics and Sociology, Kultura, The Spectator, Imprimis, NATO Review, University Bookman, Humanitas, Thesis, W drodze a další, z domácích pak pravidelně přicházejí Respekt, Revue Prostor, Střední Evropa, Proglas, Politologický časopis, Distance či Mezinárodní Report. Především mnohým zahraničním vydavatelům náleží dík za to, že svou produkci poskytují knihovně Občanského institutu zdarma.

Občanský institut i v průběhu tohoto roku vydával svůj pravidelný měsíční Bulletin OI, který přináší analýzy důležitých společenských trendů a politických událostí u nás i ve světě. Průběžně též informuje o všech událostech spojených s Občanským institutem i s aktivitami jeho jednotlivých pracovníků. Počet jeho pravidelných odběratelů se blíží šesti stovkám, počet vydaných čísel dosáhl ke konci roku 2000 již 112. Dvanáct čísel roku 2000 přineslo tyto texty:

č. 101

Richard Grenier: Komunismus, fašismus a intelektuálové

č. 102

Gabriel Schoenfeld: Dvacet čtyři lží o studené válce

č. 103

Roman Joch: Rusko a Čečensko

č. 104

John Henry Merryman: Francouzská úchylka

č. 105

John O. McGinnis – Michael B. Rappaport: Ano kvalifikované většině

č. 106

Francoise Thom: Máme se bát Putina?

č. 107

Brian C. Anderson: Kapitalismus a sebevražda kultury

č. 108

Robert A. Sirico: Cesta ke svobodné a ctnostné společnosti

č. 109

L. Jacobo Rodríguez: Chvála a kritika mexické penzijní reformy

č. 110

Jean Bethke Elshtain: Sekularismus jako státem uložená povinnost

č. 111

Russell Kirk: Co je to spravedlnost

č. 112

Peter J. Ferrara: Jak nejlépe naložit s přebytkem?

Rozsáhlejší a hlubší analýzy publikuje Občanský institut v řadě svých Studií. V tomto roce vyšla Studie číslo 13, jejímž autorem je pracovník OI Roman Joch a tématem Americká zahraniční politika a role USA ve světě.

V roce 1997 spolupořádal Občanský institut mezinárodně obsazený Světový kongres rodin. Od té doby vydává tiskem jednotlivé příspěvky přednesené na tomto shromáždění. V pořadí již 3. sborník, vydaný v roce 2000, má tento obsah: Jaroslav Šturma: Obnova rodiny jako zdroje ochrany a péče Kevin a Margaret Andrewsovi: Obnova kultury manželství María Isabel Sáenz H.: Formace a informace mládeže

Všichni zájemci o základy konzervativního myšlení přivítali v roce 2000 vydání rozsáhlé práce Russella Kirka Konzervativní smýšlení. Tato publikace patří mezi stěžejní díla konzervativně orientované literatury 20. století. Kniha vyšla ve vynikajícím překladu Jiřího Piluchy a Jaroslava Reka pod redakčním vedením Jaromíra Žegklitze.

Další publikací vydanou Občanským institutem v roce 2000 je sborník příspěvků přednesených na mezinárodní konferenci NATO and Central European Security in the 21st Century, pořádané Programem analýz národní bezpečnosti Občanského institutu v předchozím roce. Do stejnojmenného sborníku publikovaného v angličtině přispěli Petr Vančura, R. James Woolsey, Josef Zieleniec, Richard V. Allen, Roger W. Robinson, Pavel Bratinka, Christopher Donnelly, Hagen Graf Lambsdorff, František Šebej, Oldřich Černý, Guillaume Parmentier, William F. Martin, John Shattuck, Antoni Kaminski, Henry Plater-Zyberk a Jaromír Žegklitz.

Podobně jako katalog knihovny OI je již v digitální podobě k dispozici i většina publikací, jež Občanský institut vydává. S výjimkou obsáhlých monografií jsou na internetové stránce OI (www.obcinst.cz) k nalezení všechny texty Bulletinů (kromě prvních tří čísel), texty všech Studií OI i všechny příspěvky, dosud publikované v rámci sešitů ze Světového kongresu rodin.

Svou publikační činností však Občanský institut nejen zprostředkovává informace a názory jiných; jeho pracovníci se sami aktivně zapojují do veřejně politických debat publikováním svých názorů na stránkách domácích novin a časopisů i vystupováním v rozhlasových a televizních pořadech. V průběhu roku 2000 se jejich texty objevily jak v celostátních denících (Lidové noviny, Mladá fronta Dnes), tak v řadě dalších periodik: v Respektu, Nedělních novinách, Distanci, Perspektivách, Domino-fóru, v časopisu Zoon politikon a v Revue Prostor; účastnili se rozhovorů a diskusí v různých pořadech obou kanálů České televize, v pořadech TV Prima, Českého rozhlasu (ČRo 1, Radio Svobodná Evropa), Radia Proglas a BBC.

PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, KONFERENCE

V březnu se v čítárně Občanského institutu uskutečnila přednáška profesora St. Thomas University ze St. Paul v Minnesotě Stevena Longa, který promluvil na téma Svatý Tomáš Akvinský a trest smrti dnes; přednášku na stejné téma pak zopakoval i na půdě Katolické teologické fakulty v pražských Dejvicích.

Bývalý šéfredaktor National Review a člen čestné rady Občanského institutu John O´Sullivan promluvil v dubnu na téma Americký pohled na evropskou bezpečnostní a obrannou politiku.

Na jaře navštívil Prahu na pozvání Občanského institutu rovněž bývalý sovětský disident a světově proslulý publicista Vladimir Bukovsky; ve spolupráci s katedrou politologie Fakulty sociálních věd UK zorganizoval Občanský institut jeho přednášku Perspektiva vztahů Ruska a Západu.

Řada seminářů Občanského institutu byla zahájena již v lednu, kdy v Senátu Parlamentu ČR proběhl seminář s názvem Rizika referenda. S příspěvky vystoupili Roman Joch, senátor Daniel Kroupa (ODA), poslanec Marek Benda (ODS) a asistent poslankyně Vlasty Parkanové (KDU-ČSL) David Rožánek. Poté následovala diskuse s přítomnými senátory, z níž vyplynulo, že návrh ústavního zákona o referendu v podobě, v níž jej schválila Poslanecká sněmovna, nezíská v Senátu podporu – což bylo také jedním z cílů semináře.

V květnu se uskutečnil každoroční jarní seminář pro studenty společenských věd Křesťanská perspektiva a svobodná společnost. Jako již tradičně, i tentokrát přednášeli zhruba dvacítce účastníků Michaela Freiová, Jiří Fuchs, Roman Joch a Michal Semín, všichni pracovníci či spolupracovníci Občanského institutu.

Ve stejném měsíci uspořádal Občanský institut seminář pro učitele společenských předmětů (kteří již v minulosti absolvovali seminář OI “Politická filosofie pro občanskou společnost a svobodnou republiku”) na téma současných politických a hospodářských integračních procesů pod názvem Nadnárodní instituce a světový řád; promluvili na něm Roman Joch a Michal Semín.

Titíž přednášející vystoupili i na dalším semináři, který se pod stejným názvem uskutečnil o měsíc později; tentokrát byl pořádán pro středoškolské studenty.

V červnu zorganizoval Občanský institut ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung kolokvium pod názvem Perspektiva vývoje evropské obranné a bezpečnostní politiky a transatlantických vztahů. Kolokvium, které navštívilo více než padesát zájemců o danou problematiku, proběhlo na půdě Senátu Parlamentu ČR a role přednášejících se zhostili Karl-Heinz Kamp (Konrad Adenauer Stiftung), senátor Michael Žantovský (ODA), poslanec Vilém Holáň (KDU-ČSL), Roman Joch a Radek Khol (Ústav mezinárodních vztahů).

Určité odlehčení v řadě vážných témat diskutovaných na přednáškách a seminářích přinesla v předprázdninovém čase návštěva skupiny amerických válečných veteránů, kteří se v únoru roku 1945 účastnili náletu, při němž byla v Praze zničena řada objektů, mimo jiné i Emauzský klášter, který je od roku 1993 sídlem Občanského institutu. Debata, jíž se aktivně zúčastnil i současný převor, proběhla právě v objektu kláštera a přispěla k vyjasnění řady dohadů, které dodnes kolem této události přetrvávaly.

V září se konalo pravidelné setkání absolventů semináře OI “Křesťanská perspektiva a svobodná společnost”. Jeho čtyři dny byly věnovány tématu Nový světový řád. Většina diskutujících zaujala k vizi sjednocování světa kritické stanovisko, to však nebránilo rozvinutí polemik i mezi těmi, kdo se v principiálních otázkách spíše shodovali. O rozumnosti supranacionálního uspořádání Evropy diskutovali zahraniční poradce ODS Petr Plecitý a zástupce Ústavu mezinárodních vztahů Petr Drulák. Roman Joch si vzal na mušku OSN, ve druhé přednášce pak představil zahraničně-politické doktríny levice a pravice. Radomír Malý z Katolické fakulty Jihočeské university přednášel na téma “Světovláda omylem a nebezpečím”. Dvě přednášky si připravil předseda společnosti Lipový kříž Petr Bahník: první na téma křesťanského universalismu, druhou na téma národa. Jiří Fuchs diskutoval nad projektem “světového ethosu” německého teologa Hanse Kunga, Josef Štogr na závěr zhodnotil zaměření semináře a jeho ideové předpoklady. Michaela Freiová přednášela o své zkušenosti ze zasedání přípravné skupiny OSN k problematice žen (“Radikální feminismus jako establishment v OSN”) a publicista Jan Horník podrobil filosofické kritice evoluční teorii na základě podobností mezi Darwinem, Leninem, Hitlerem, Gorem a Havlem.

V říjnu uspořádal Občanský institut konferenci Český konservatismus v minulosti a přítomnosti. Zahájil ji pracovník zahraniční redakce ČT Jan Fingerland, po něm pak Roman Joch přednesl úvodní referát na téma “Co je konzervatismus”. O českém konzervatismu před nástupem moderny pojednal Stanislav Sousedík z Filosofické fakulty UK. Následující den o českém konzervatismu v 19. století přednášel historik Robert Sak z Jihočeské university, jehož s koreferátem na téma české šlechty a konzervatismu doplnil jeho kolega Zdeněk Bezecný. Odpoledne venkovskou idylu v české literatuře přiblížila paní Jaroslava Janáčková (Filosofická fakulta UK). O konzervatismu před 2. světovou válkou hovořili šéfredaktor Sociologického časopisu Miloš Havelka (s důrazem na konzervativní intelektuály) a historik Antonín Klimek (s důrazem na politické osobnosti a strany). Následující den o katolickém proudu, konzervatismu a 2. republice přednášeli Adéla Gjuričová, Radomír Malý (Katolická teologická fakulta JU) a student Stanislav Vejvar. Odpoledne v bloku věnovaném konzervatismu v době komunismu byl přečten příspěvek vedoucího katedry politologie na Fakultě sociálních věd UK Rudolfa Kučery, poté nakladatel Alexander Tomský přiblížil český konzervatismus v zahraničním exilu. Na závěr konference promluvil senátor Daniel Kroupa o obnově konzervatismu v českých zemích po listopadu 1989.

U příležitosti vydání českého překladu knihy Russella Kirka “Konzervativní smýšlení” proběhl v prostorách Senátu Parlamentu ČR pod záštitou senátora Daniela Kroupy seminář o Kirkově významu pro poválečné konzervativní hnutí Russell Kirk a konzervativní smýšlení. Okolo 80 přítomných vyslechlo krátké příspěvky Annette Y. Kirk, vdovy po Russellu Kirkovi a presidentky The Russell Kirk Center v Mecostě ve státě Michigan (díky jejíž pomoci mohla tato kniha u nás vyjít), Karla von Habsburga, žáka Russella Kirka, presidenta Panevropského hnutí v Rakousku a bývalého poslance Evropského parlamentu, a konečně Marca Respintiho, rovněž žáka Russella Kirka a ředitele Centra Russella Kirka pro kulturní obnovu v Miláně. Program byl doprovázen přednesem ukázek z Kirkovy knihy, jehož se zhostili herci Radovan Lukavský a Martin Štěpánek.

V dubnu se v Trojském zámku v Praze uskutečnila druhá mezinárodní konference, pořádaná pod hlavičkou programu Analýz národní bezpečnosti Občanského institutu. Tentokrát proběhla pod názvem A Tenth Anniversary Assessment of Czech and Central European Freedoms a její jednání bylo rozděleno do 4 panelů. Po zahajovacím projevu velvyslance USA v ČR Johna Shattucka v prvním z nich (“Geopolitický horizont 10. výročí”) vystoupili bývalý bezpečnostní poradce presidenta Reagana Richard W. Allen, analytik Council on Foreign Relations Charles Kupchan (USA), president Center for Security Policy z Washingtonu, D.C. Frank Gaffney, a konečně spolupředseda Nové atlantické iniciativy, bývalý šéfredaktor časopisu National Review a bývalý poradce Margaret Thatcherové John O´Sullivan. Ve druhém (“Korupce v politice, hospodářství a bezpečnostních složkách v České republice a střední Evropě”) promluvili ředitel programu Analýz národní bezpečnosti OI Petr Vančura, bývalý pracovník Ministerstva vnitra ČR Jaromír Neumann a redaktor časopisu Respekt a bývalý náměstek ministra vnitra Martin Fendrych. Po hlavním poledním projevu bývalého náměstka ministra obrany USA Richarda Perleho následoval třetí panel (“Vliv Ruska na středoevropské záležitosti”), v němž své příspěvky přednesli bývalý sovětský disident a publicista, nyní neurofyziolog na Cambridge University Vladimir Bukovsky, francouzská historička Francoise Thom a analytik britského ministerstva obrany, sovětolog Henry Plater-Zyberk. Konference byla zakončena čtvrtým panelem (“Perspektiva středoevropské bezpečnosti ve 21. století”) s vystoupeními poradce generálního tajemníka NATO pro země střední a východní Evropy Christophera Donnellyho, presidenta společnosti RWR Inc. a bývalého vrchního ředitele sekce mezinárodních ekonomických vztahů Rady národní bezpečnosti presidenta Ronalda Reagana Rogera W. Robinsona a velvyslance ČR v USA Alexandra Vondry a závěrečným slovem předsedy OI Jaromíra Žegklitze.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

(1. leden 2000 – 31. prosinec 2000; v Kč)

Příjmy:

zůstatek k 1. 1. 2000 338 718,92

dary 5 447 371,53

jednotlivci ČR 85 846,99

instituce ČR 617 788,30

jednotlivci zahr. 525 043,17

instituce zahr. 4 218 693,07

prodej knih 97 106,15

konferenční poplatky 4 976,60

úroky z běžného účtu 3 355,62

–––––––––––

celkem 5 891 528,82

Výdaje:

přednášky, semináře,

konference 1 652 226,57

publikační činnost 423 115,90

nákup knih 69 137,93

nájem 282 024

služby (elektřina, teplo,

plyn, výtah, odpad, voda) 64 502

mzdové náklady 1 445 329

daň z příjmu 94 455

zdravotní pojištění 142 997

sociální daň 364 051

čisté mzdy 843 826

telefon 101 710,60

konzultační služby 111 000

bankovní poplatky 21 988,05

provozní výdaje (údržba a opravy,

kancel. potřeby, předměty krátkodobé

spotřeby, nákup a údržba software,

cestovní výdaje, poštovné,…) 623 061,80

–––––––––––

celkem 4 794 095,85

Zůstatek k 1. 1. 2001 1 097 432,97

Poděkování za finanční podporu patří především následujícím institucím a jednotlivcům (uvedeni jsou dárci nad 5.000,- Kč):

Freedom House

William Martin

Alkona Invest, a.s.

High Car Training, v.o.s.

Gerald Todaro

Alkona, a.s.

Eva Vorlíčková

Fund for American Studies

Martina a Jiří Tomáškovi

Vladimír Dlouhý

Soletanche ČR, s.r.o.

Lockheed Martin Int.

Berman Group

Martin Straka

DINO & Ravensburger

Tomáš Ježek

Jiří Skalický

Bankovní spojení: KB Praha 6, č. účtu 18136-061/0100

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?