Výroční zpráva OI za rok 1999

1.1.2000

SLOVO PŘEDSEDY

Letmý pohled na tituly Bulletinu Občanského institutu vydané v roce 1999 dosvědčuje, že OI neztrácí ze zřetele žádné významné aspekty života lidí a společnosti a jejich vzájemnou podmíněnost. Základním postulátem konzervativního myšlení zaměřeného na obranu svobody je totiž vědomí kauzálního propojení mezi řádem či neřádem v nitru lidí a řádem či neřádem ve společnosti a ve světě. Jeden z myslitelů konzervativního proudu to vyjádřil přesným postřehem o tom, že “čím méně lidé ovládají sami sebe, tím tužší svázání jim hrozí z vnějšku”.

Na druhé straně letmý pohled na články, komentáře a programy v masových médiích svědčí o tom, že jimi udávaný trend je opačný. Všude vidíme nadvládu představy, že svoboda je něco samozřejmého a že pokud ji dnes něco ohrožuje, tak jsou to různí fanatici a obhájci předsudků, kteří by moderní občany opět rádi podrobili různým morálním omezením, zákazům a tabu.

Neústupně trvat na tom, že svoboda bez současně přijaté odpovědnosti je sebezničující koncept jak v osobním, tak společenském měřítku, vyžaduje v dnešní době odvahu. Pro ty, kteří mají odvahu v zájmu svobody říkat a obhajovat nepopulární názory, nabízí Občanský institut možnost načerpání sil a argumentů, jež jim umožní vést tento klíčový zápas ještě účinněji. A tento zápas začíná nabírat obrátky.

V naší zemi dochází – nebo brzy dojde – k obměně generací. Významnou roli začnou hrát lidé, kteří totalitní společnost pamatují jen matně, a to ještě v její poslední fázi. Minulé utrpení pro ně již nebude mít žádný normotvorný účinek. Z různorodých důvodů téměř zmizela přirozená autorita osob, které aktivně bojovaly proti minulým tyraniím, a rovněž i autorita církví nadále slábne. Potřeba obecně uznávaných hodnot a institucí, v nichž se úcta k těmto hodnotám obnovuje, však zůstane stejná jako vždy. Občanský institut je připraven pomáhat všem, kdo chtějí přiložit ruku k tomuto dílu.

Pavel BratinkaČÍTÁRNA A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Rovněž v průběhu roku 1999 pokračovalo průběžné doplňování knižního fondu knihovny a čítárny Občanského institutu dalšími tituly. Stále více publikací jak s tematickým zaměřením, tak i s názorovou orientací blízkou charakteru Občanského institutu vychází v českém jazyce, přesto však většinu nových přírůstků představují i nadále práce vydané v zahraničí. Podobně jako v minulých letech, i v roce 1999 bylo snahou doplňovat “klasickou” řadu základních děl konzervativního a klasického liberálního myšlení o dosud chybějící tituly, a toto jádro pak rozšiřovat o řadu tematických studií z nejrůznějších oblastí tzv. “public policy”, především z produkce Občanskému institutu příbuzných amerických a západoevropských institucí.

Rok 1999 byl posledním rokem trvání tříletého projektu sponzorovaného americkou Donner Foundation, jehož cílem byl jak nákup nových knih, tak i katalogizace celého knižního fondu. Výsledkem tohoto projektu je obohacení knihovny Občanského institutu o několik stovek nových titulů a zároveň i dokončení jejich zpracování v elektronické podobě, což znamená nejen snadnější orientaci v nabídce knihovny přímo na místě, ale i její dostupnost pro všechny zájemce prostřednictvím internetového spojení (na adrese http://sd.ruk.cuni.cz/tin-bin/oi/k6).

Neméně zajímavý výběr se návštěvníkům čítárny nabízí i z řady periodik, převážně – i když nejen – anglo-americké provenience. Zastoupeny jsou jak všechny nejdůležitější konzervativně orientované tituly, tak i mnohé další – např. National Review, The American Spectator, Chronicles, Crisis, First Things, Policy Review, The National Interest, The Public Interest, The American Enterprise, The Salisbury Review, Modern Age, Commentary, Foreign Affairs, The Economist, The American Journal of Economics and Sociology, Kultura, The Spectator, Imprimis, NATO Review, University Bookman, Humanitas, Thesis, W drodze a další. Z domácích časopisů jsou pravidelně k dispozici týdeník Respekt, dále pak Revue Prostor, Střední Evropa, Proglas, Politologický časopis, Distance či Mezinárodní Report. Většinu uvedených časopisů získává čítárna Občanského institutu díky laskavosti jejich vydavatelů zdarma.

V čítárně Občanského institutu naleznou zájemci v českém prostředí ještě méně dostupné, často však velmi cenné materiály vydávané Občanskému institutu podobnými organizacemi v zahraničí; jmenujme alespoň The Heritage Foundation, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Cato Institute, Ludwig von Mises Institute, The Center for Security Policy, The Rutherford Institute, International Society for Individual Liberty, Atlas Economic Research Foundation či Acton Institute for the Study of Religion and Liberty.


K řadě knih vydaných Občanským institutem přibyl v roce 1999 Liberalismus Johna Graye. Tato publikace shrnuje základní východiska i dějiny politického liberalismu. Svým charakterem se řadí do páru s již dříve vydanou knihou Konzervatismus (1993) od Roberta Nisbeta.

Vzhledem k tomu, že práce Michaely Freiové a jí vedeného programu “Rodinné hodnoty” je vysoce ceněna i za hranicemi České republiky, vydal Občanský institut v roce 1999 její publikaci “Východiska rodinné politiky” v anglické verzi (Reflections on Family Policy). Z reakcí zahraničních čtenářů je zřejmé, že pro ty, jimž chybí osobní zkušenost života v “reálném socialismu”, jsou zvláště užitečné informace zprostředkující právě tyto zkušenosti; jejich význam spočívá zejména v upozornění na značnou a zároveň varující podobnost některých aspektů tzv. rodinné politiky západních demokracií s přístupem komunistického státu k těmto otázkám.


Stále rostoucí počet čtenářů měsíčního Bulletinu OI měl v průběhu roku možnost seznámit se s dalšími texty jak jim již známých, tak i některých nových autorů. První stovka titulů byla v letošním roce uzavřena následujícími dvanácti:

č. 89


Barbara Hug: Státní zásahy do rodinného života

č. 90


Peter G. Peterson: Šediny přicházejí

č. 91


Jaroslav Kuchyňa (ed.): Ruská krize ´98 očima polských expertů

č. 92


Russell Kirk: Civilizace bez náboženství

č. 93


Michael Farris: Roztržené domovy

č. 94


Helmut Bärwald: Zpropadený desátý rok

č. 95


Frank S. Meyer: Konzervatismus, svoboda a západní civilizace

č. 96


Alan S. Blinder: Osm kroků k novému finančnímu pořádku

č. 97


Vojtěch Cepl: Prameny práva – principy nebo zájmy?

č. 98


Russell Kirk: Alexis de Tocqueville

č. 99


Roman David: Zákon o protiprávnosti komunistického režimu nebo právní zásady uznávané civilizovanými národy?

č. 100


Russell Kirk: Konzervativní smýšlení

(výňatky z knihy stejného názvu)

I v průběhu roku 1999 se pracovníci Občanského institutu svými komentáři vyjadřovali k řadě veřejně-politických témat. Jejich názory byly v několika desítkách komentářů publikovány na stránkách některých hlavních českých deníků (Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Nedělní noviny, Právo) a dalších periodik (Týden, Mosty); rozsáhlejší texty nadčasového charakteru se pravidelně objevovaly v časopisu Distance – revue pro kritické myšlení, v jehož redakční radě také dva z pracovníků Občanského institutu působí.

Názory pracovníků Občanského institutu se neobjevovaly jen na stránkách novin a časopisů, ale i v rozhlasovém a televizním vysílání (Česká televize – Aréna, V pravé poledne, Sněží, Áčko; Český rozhlas – Radiožurnál, Radio Svobodná Evropa; BBC; Radio Proglas). Michaela Freiová v průběhu celého roku pokračovala kromě svých aktivit v Občanském institutu i v práci redaktorky Studia Kristián rozhlasové stanice Radio Proglas.KONFERENCE, SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY

Za dobu jeho osmileté existence prošlo “pilotním” seminářem Občanského institutu Křesťanská perspektiva a svobodná společnost téměř 200 posluchačů. Tento seminář proběhl i v roce 1999, a to jako vždy v jarním a znovu pak v podzimním termínu. Okruh přednášejících byl stejný jako v letech minulých: Roman Joch, Michaela Freiová, Michal Semín a Jiří Fuchs. Protože je seminář určen pokaždé pro nové účastníky, nemění se ani jeho témata: filosofické a etické vymezení svobody, přirozený zákon, kritika hodnotového relativismu a právního pozitivismu, konzervatismus a liberalismus, kompetence státu v životě společnosti, subsidiarita, křesťanské kořeny občanské společnosti, atd.

Absolventi předchozích seminářů KPSS se sešli koncem června ve Svatém Janu pod Skalou na čtyřdenním semináři s antropologicko-etickým obsahem Kým a čím je člověk? Seminář byl zahájen polemikou profesora Josefa Šmajse z brněnské university (“Evolučně-ontologický koncept člověka”) a spolupracovníka OI, realistického filosofa Jiřího Fuchse (“Má člověk stálou lidskou přirozenost?”). V polemice s evolucí poté pokračoval Michal Semín svou přednáškou “Co bylo dřív: slepice nebo vejce?” Následoval “Spor o původ a pojetí lidských práv”, který mezi sebou vedli Roman Joch a publicista Jan Jandourek. Ivona Holá poté představila “Luteránské kořeny nacionalismu a státního absolutismu”. Další den zahájila diskuse Michaely Freiové a Jany Hradílkové (Gender Studies) o feminismu. Následovala panelová diskuse MUDr. Dagmar Křížkové s Michalem Semínem s názvem “Spor o přirozenost homosexuality”. Večer se pak MUDr. Petr Příhoda svěřil se svými zkušenostmi s výukou etiky na 2. lékařské fakultě UK a s přístupem studentů k tomuto předmětu.

Kdo je Nový střed v Evropě? Takový byl název semináře, který Občanský institut ve spolupráci s pražskou pobočkou Konrad-Adenauer-Stiftung uspořádal v polovině března. První část byla věnována přednáškám, jichž se zhostili Roman Joch, brněnský politolog Jan Holzer a německý sociolog, vedoucí odboru výzkumu a poradenství KAS Hans-Joachim Veen. Druhá část semináře se odehrála formou výměny názorů na dané téma mezi představiteli tří českých parlamentních politických stran – Vladimíra Mlynáře (US), Petra Nečase (ODS) a Cyrila Svobody (KDU-ČSL) – za moderování novinářů Jefima Fištejna a Bohumila Pečinky. Obě části semináře byly doplněny krátkou diskusí, v níž měli možnost vystoupit i ostatní jeho účastníci.

V květnu navštívili pracovníci Občanského institutu na pozvání Velvyslanectví České republiky v Polsku Varšavu, kde za účasti diplomatů ze zastupitelských úřadů členských zemí NATO proběhl pod hlavičkou OI seminář s názvem NATO and Kosovo in the Eyes of the New Member.

Počátkem září proběhl v Teplé u Mariánských Lázní seminář Toward a Free and Virtuous Society, pořádaný Občanským institutem ve spolupráci s americkým Acton Institute for the Study of Religion and Liberty. Kromě amerických řečníků (Todd Flanders, P. Robert Sirico, John Wells) na něm přednášeli i Michal Semín a Roman Joch z Občanského institutu. Semináře se tentokrát zúčastnilo zhruba 30 mladých lidí z rekordního počtu 13 zemí Ameriky a Evropy – západní, východní i střední. Již tento fakt učinil seminář pestrým a rozhodně přispěl k vášnivým a zároveň zasvěceným debatám o roli křesťanství ve světě moderní politiky a tržního hospodářství.

V listopadu se uskutečnila celodenní konference České křesťanské akademie, Konrad Adenauer Stiftung a Občanského institutu Komunismus 10 let poté: ztráta historické paměti? Historickou analýzu komunismu a jeho vývoje v dějinách Československa provedli historikové Radka Lainová (FF UK) a představitelé Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Stanislav Kokoška a Jiří Kocian v čele s ředitelem této instituce Oldřichem Tůmou. O protikomunistickém 3. odboji diskutovali předseda Sdružení politických vězňů Stanislav Stránský, předseda Konfederace politických vězňů Stanislav Drobný, předseda Svazu PTP Vladimír Lopaťuk, soudce Ústavního soudu ČR Vojtěch Cepl, vrchní pražský státní zástupce Karel Brückner, představitel Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu Adolf Rázek a bývalý mluvčí tohoto úřadu Tomáš Hornof. Filosofickou analýzu komunismu provedl Jiří Fuchs, z politologického hlediska se k problematice komunismu vyslovil vedoucí katedry politologie FF MU v Brně Petr Fiala, sociologicky pak Klára Plecitá ze Sociologického ústavu AV ČR a Viola Neu z Konrad-Adenauer-Stiftung. Ostré politické besedy, kterou moderovali Roman Joch a Jaromír Žegklitz, se zúčastnili předseda Unie svobody Jan Ruml, poslanec PsP ČR za ODS Marek Benda a místopředseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart. Účastníci konference měli možnost připojit se k prohlášení vyzývajícímu příslušné státní orgány České republiky k zahájení šetření, zda je existence komunisticky orientovaných subjektů v souladu s Ústavou České republiky. Konference se těšila značnému zájmu – počet jejích účastníků dosáhl tří set a informace o jejím průběhu se objevily v řadě novin a časopisů.

V čase předvánočním uspořádal Občanský institut seminář na téma J. R. R. Tolkien a konzervativní myšlení, na němž kromě organizátora Romana Jocha vystoupili i pánové Pavel Bratinka, Martin Benda a Viktor Dobal.

První přednáškou zahraničního hosta v roce 1999 byla přednáška amerického advokáta Michaela Farrise s názvem Roztržené domovy: výstřelky amerických obhájců dětských práv. Jak již název napovídá, byla věnována odvrácené straně problematiky týraných dětí – problémům falešných udání a neoprávněně postihovaných rodin.

Dalším zahraničním hostem byl předseda čestné rady Občanského institutu Michael Novak, autor mnoha knih, z nichž několik vyšlo i česky, mj. jako první již rozebraný “Duch demokratického kapitalismu”, vydaný Občanským institutem v roce 1992. Hlavním důvodem jeho návštěvy v Praze byla účast na semináři, pořádaném Občanským institutem v rámci Programu analýz národní bezpečnosti (viz níže); jeho přítomnost v Praze využil OI i k uspořádání přednášky na téma Krize zaopatřovacího státu.

Koncem roku přednášel na půdě Občanského institutu brněnský politolog vyučující na FF PU v Olomouci Roman David; jeho přednáška nesla název Nedostatky zákona o protiprávnosti komunistického režimu a její text byl otištěn v 99. čísle Bulletinu OI.

V listopadu Občanský institut na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR spoluvyhlašoval Deklaraci práv počatého dítěte, vyzývající českou politickou reprezentaci k zásadnímu přehodnocení současné liberální úpravy tzv. potratového zákona směrem k jeho zpřísnění a následnému nahrazení takovou právní normou, která bude lidský život od jeho početí bezvýhradně chránit.

V rámci Programu analýz národní bezpečnosti (PANB) se v únoru 1999 uskutečnilo symposium Základní koncepty západní civilizace a demokracie. Mezi jeho řečníky byli přední čeští filosofové, političtí a právní myslitelé: Zdeněk Neubauer, někdejší disident a nyní profesor filosofie na Přírodovědecké fakultě UK, senátor Daniel Kroupa, bývalý kancléř presidenta republiky Václava Havla Ivan Medek, předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Eliška Wágnerová, soudce Ústavního soudu ČR Vojtěch Cepl a další. Přednášky řečníků a následující diskuse odkryly zásadní filosofické a ideologické nejistoty dnešního českého politického života. Uspořádáním symposia a svým příspěvkem vyjádřil program ANB svůj úmysl stavět svou další práci na pevných principech, na tradičních hodnotách naší civilizace, mravnosti, právu a spravedlnosti.

V dubnu uspořádal PANB svou první velkou mezinárodní konferenci nazvanou NATO a bezpečnost ve střední Evropě ve 21. století, jež proběhla při příležitosti přijetí České republiky do NATO a zároveň oslav 50. výročí založení této organizace. Názory a komentáře k roli NATO a k bezpečnosti střední Evropy přednesli řečníci z osmi zemí střední a západní Evropy a Spojených států. Byli mezi nimi Richard V. Allen, někdejší poradce presidenta Ronalda Reagana pro otázky bezpečnosti, R. James Woolsey, bývalý ředitel CIA, Christopher Donnelly, poradce generálního tajemníka NATO pro střední a východní Evropu, František Šebej, předseda Výboru pro evropskou integraci Slovenské národní rady, John Shattuck, velvyslanec USA v ČR, William Martin, bývalý náměstek ministra energetiky USA a výkonný tajemník Rady národní bezpečnosti za presidenta Ronalda Reagana, a mnozí další.

V červnu zorganizoval PANB jednodenní seminář Mravnost – základ společenského života. Hlavním řečníkem byl předseda čestné rady Občanského institutu Michael Novak, který vystoupil s přednáškou Pravda a svoboda.

Ve druhém roce své činnosti mohl PANB díky velkorysosti svých sponzorů přijmout dva nadané mladé pracovníky a pomalu začít rozšiřovat svou činnost. V říjnu začal publikovat měsíční Zpravodaj národní bezpečnosti, nejprve v angličtině, později také v češtině. Jeho původním cílem je hlouběji informovat anglicky mluvící veřejné činitele a politology zabývající se střední Evropou o vnitřním vývoji v České republice. Zpravodaj bude brzy přístupný rovněž na připravované internetové stránce PANB.PŘEHLED HOSPODAŘENÍ


(1. 1. 1999 – 31. 12. 1999; v Kč)Příjmy:

zůstatek k 1. 1. 1999   589 628,02

dary   3 625 264,61

   jednotlivci ČR237 824,00

   instituce ČR43 743,70

   instituce zahr.3 343 696,91

konfer. poplatky   23 529,70

prodej knih   29 926,70

úroky   3 071,60
celkem   4 271 420,63Výdaje:

přednášky, semináře, konference   1 475 099,33

publikace   128 940,30

nákup knih   93 659,80

vybavení (nábytek, počítače)   81 926,40

nájem   262 532,00

služby (el., voda, plyn, výtah, odpad, teplo)   33 997,00

mzdové náklady   1 294 463,00

   daň ze mzdy80 685,00

   pojištění453 323,00

   čisté mzdy760 455,00

telefon   79 276,00

konzultační služby   120 000,00

bankovní poplatky   22 656,74

provoz (opravy, kancel. potřeby,

údržba software, internet,

cestovní výdaje, konfer.

poplatky, poštovné…)   340 151,15
celkem   3 932 701,72Zůstatek k 1. 1. 2000   338 718,91

Poděkování za finanční podporu OI patří především následujícím institucím a jednotlivcům (uvedeni jsou dárci od 10 000,- Kč):

Atlas Economic Research Foundation


Earhart Foundation


Acton Institute


Donner Foundation


Freedom House


Wilbur Foundation


Boeing


Lockheed Martin Int.


Vzdělávací nadace Jana Husa


Fridrich´s Capital Services


Hanns-Seidel Stiftung


James Whitaker


Bernadette and Owen Smith


Mr. William F. Martin


Mr. Jerry Tradero


Jiří Patera


Karel Matuška


Eva Vorlíčková


Martin Straka


Jiří Bis


Kamil Bahbouh


Jan Kalvoda

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?