PANE GORBAČOVE, ZBOŘTE TUTO ZEĎ!

1.12.1993
Adam Mayerson

 


            V článku “Mr. Kaplan, Tear Down This Wall” kritizuje Adam Mayerson poslední vydání populární knihy citátů Bartlett’s Familiar Quotations. Pozastavuje se nad výběrem citátů konzervativních politiků a myslitelů, který nepovažuje za reprezentativní. Nabízí asi padesát citátů, které by podle jeho názoru v knize rozhodně neměly chybět.


 


 


 


Z anglického originálu “Mr. Kaplan, Tear Down This Wall” publikovaného v časopisu Policy Review, č. 66, podzim 1993, str. 4 – 19,


přeložil Eduard Geissler.


 


 


                                                               ROBERT L. BARTLEY


 


            Americké dějiny hospodářství jsou kronikou náhlých rozmachů přecházejících v rozmrzelost. Není to ani tak cyklus obchodní jako spíše cyklus nálad veřejnosti, kdy se střídají období optimismu s obdobími pesimismu. Mezi desetiletími nenasytnosti, musíte-li, a desetiletími závisti, chcete-li.


                                                                   Sedm tučných let


 


 


                                                                WILLIAM J. BENNET


 


            Musíme rozvíjet přiměřené hodnocení skutečné intenzity a hranic úsilí vlády, věnovaných dětem. Vláda samozřejmě nemůže uspokojit citové potřeby dítěte. Nemůže uspokojit ani jeho potřeby duchovní a morální. Vláda není otcem ani matkou. Vláda nikdy žádné dítě nevychovala a ani nevychová.


                                                      Universita v Notre Dame, říjen 1990


 


            Konec konců, vzdělání je vážná záležitost. Životně nezbytná je pro něj mravní úroveň. Jestliže chybí, jak potom můžeme něco nazývat vyšším vzděláním?


                                                                          Tamtéž


 


            Toto je svobodná země. Uvnitř velmi širokých hranic lidé mohou žít, jak si přejí. Přesto jsme přesvědčeni, že některé cesty životem jsou lepší než jiné. Lepší proto, že dávají větší smysl našemu životu, životu ostatních, a našemu křehkému, klamnému postavení člověka. Manželství a rodičovství by mělo být podporováno, protože mezi mužem a ženou i v otcovství a mateřství přichází požehnání, které nelze získat žádnou jinou cestou.


                                           Projev na celostátním sjezdu Republikánů v r.1992


 


            Každá opravdová výchova je architekturou duše.


                                                                          Tamtéž


 


            Neříkám, že byste neměli mít hlavu otevřenou, zvláště když přicházíte na vyšší školu. Nemějte ale hlavu otevřenou tak, že vám vypadne mozek.


                                                      Gonzana College High School, 1987


 


            Diskriminace na základě rasy je protiprávní, nemorální a protiústavní, od základu špatná, zhoubná pro demokratickou společnost.


                                                 Hodnocení podle rasy (s Terry Eastlandem)


 


 


                                                                   LLOYD BENTSEN


 


            Abychom kontrolovali inflaci, nemusíme připravovat lidi o práci. Cílem příštího desetiletí by měl být boj s inflací a nezaměstnaností prostřednictvím stimulace zásobování, abychom dostali více zboží na pulty. Toto je cesta, která sníží ceny a zvýší zaměstnanost.


                                     Zpráva Společného hospodářského výboru Kongresu, 1980


 


 


                                                                    ALLAN BLOOM


 


            Nejdříve rozhlas, pak i televize provedly úspěšný útok na soukromí domova, na skutečné soukromí Američanů, které dovolovalo žít intenzivněji a nezávisleji uvnitř demokratické společnosti. Nyní už rodiče nemohou ovládat atmosféru domova, a dokonce již ztratili vůli tak činit. Televize velmi lstivě a energicky vstupuje nejen do pokojů, ale i do vnímání jak mladých, tak starších lidí, zaměřuje se na bezprostřední příjemné pocity a podrývá vše, co s nimi není v souladu.


                                                             Konec amerického ducha


 


            Skutečné společenství člověka – mezi všemi vnitřně rozpornými kvazispolečenstvími – je společenství těch, kdo hledají pravdu.


                                                                          Tamtéž


 


            Jednou věcí si každý profesor může být naprosto jist: téměř každý student, který přichází na univerzitu je přesvědčen nebo říká, že je přesvědčen, že pravda je relativní.


                                                                          Tamtéž


 


 


                                                                    ROBERT BORK


 


            V ústavní demokracii musí být morální obsah zákona dán morálkou jeho autora nebo zákonodárce, nikdy morálkou soudce.


                                                      American Enterprise Institute, 1984


 


            Ti, kdo tvořili a schvalovali naši Ústavu, znali povahu člověka. A my musíme požadovat, aby se soudci pevně drželi jejich myšlenek spíše než utopistických svodů.


                                                                 Amerika v pokušení


 


            Autorita soudce se odvozuje výhradně od skutečnosti, že soudce  používá zákon, a nikoliv svoje osobní měřítka. To je důvod, proč  americká veřejnost uznává rozhodnutí soudů, uznává dokonce i ta  rozhodnutí, která zbavují účinnosti zákony, pro které většina voličů nebo jejich reprezentanti hlasovali.


                                Úvodní prohlášení při přijímání za mimořádného soudce Nejvyššího


                                                                       soudu, 1987


 


            Když soudce překračuje svoji funkci a vkládá do Ústavy zcela nové hodnoty, které tam její tvůrci ani schvalovatelé nevložili, zbavuje lidi jejich svobody. Svoboda, kterou Ústava nepochybně předvídá, je svoboda člověka vyřídit si své vlastní společenské záležitosti demokratickým postupem.


                                                                          Tamtéž


 


            První dodatek hovoří o tom, jak vládneme sami sobě – ne o tom, jak se sexuálně vzrušujeme.


   Argument pro větší omezování pornografie; interview pro pořad stanice ABC “Tento týden”, 25.června 1989


 


 


                                                            WILLIAM F. BUCKLEY JR.


 


            (National Review) stojí před přídí dějin a volá: “Stát!”.


                                                          Úvodní vydání, National Review


 


            Jak může moderní relativista uplatňovat toleranci, když nevěří v nic, s čím by začal? Není těžké být tolerantní vůči nějakému názoru, když nemáte žádný vlastní názor, který by byl s tímto názorem v rozporu.


                                                                  Pryč od liberalismu


 


            Mám v úmyslu žít svůj život jako oddaný člověk, ale oddaný Bohu, sloužící moudrosti svých předků; nikdy ne autoritě politické pravdy, ke které se dospělo včera za volební plentou.


                                                                          Tamtéž


 


            Znárodněte rezervy jedince a znárodníte také jeho ducha a tvůrčí schopnosti; nemůžete malovat Monu Lisu tak, že zadáte jeden dotyk štětce tisícovce malířů.


                                                                          Tamtéž


 


            Raději bych žil ve společnosti, které vládne prvních dvě stě jmen v bostonském telefonním seznamu, než ve společnosti, které vládne dvě stě členů profesorského sboru Harvardské univerzity.


                                                                           Hřmění


 


            Vláda Spojených států pod vedením Lyndona Johnsona se hodlá starat o kvalitu života Američanů. A to je něco zcela nového v politické teorii svobodných států. Kvalita života až dosud závisela na kvalitě lidských bytostí, které mu vtiskovaly určitý charakter, a to byli kněží a básníci, ne úředníci.


                                                          National Review, 7.srpna 1965


 


            Stát je instituce daná Bohem. Bez státu bychom zde měli anarchii, a nezákonnost anarchie je proti přirozenému právu: proto se zříkáme všech politických teorií, které vidí stát jako zákonitě a nevyhnutelně špatný. Stát však byl v dějinách hlavním nástrojem ke zneužívání lidí, a proto je ústředním bodem programu konzervativců zabránit státu, aby získal moc větší než nezbytně nutnou.


                                                                  The Catholic World


 


            Válka je druhou nejhorší činností lidstva, když tou nejhorší je souhlas s otroctvím.


                                                                         Na pravici


 


 


                                                                  JAMES BURNHAM


 


            Moderní liberalismus není většinou liberálů vědomě chápán jako soustava logických přesvědčení, ale jako balík neprověřených předsudků a s nimi spojených postojů. Zásadní myšlenky a přesvědčení vypadají mnohem přijatelněji, nejsou-li zcela jasné, když pouze nenápadně číhají v pozadí, zabarvují řeč a dodávají určitý emotivní zápal.


                                                                 Sebevražda Západu


 


            Hospodářské rovnostářství liberální ideologie znamená zatlačení obyvatel Západu do hladu a chudoby.


                                                                          Tamtéž


 


            Obecně řečeno, zbrojení není příčinou válek. Tato představa, logická podstata všech argumentů ve prospěch odzbrojení, obrací příčinné vztahy vzhůru nohama. Příčinou zbrojení jsou ve skutečnosti války nebo konflikty hrozící válkou, ne naopak.


                                                                 Válka, ve které jsme


 


 


                                                             WHITTAKER CHAMBERS


 


            Vím, že opouštím vítězící stranu a přecházím na stranu prohrávající, ale je lepší zemřít na straně prohrávajících než žít v komunismu.


                                 Prohlášení před Výborem pro neamerickou činnost, 3.srpna 1948


 


            Politická svoboda je politické čtení Bible.


                                                                          Svědek


 


            Každý opravdový rozchod(pokus) s komunismem je náboženská zkušenost, i když se komunistovi nedaří rozpoznat její pravou povahu, i když se mu nedaří zkušenost dokončit. Jeho rozchod je politickým vyjádřením věčné potřeby duše, jejíž první nejasné hnutí uvnitř pocítil několik let, měsíců nebo dní před rozchodem. Komunista odchází, protože si nakonec musí vybrat mezi neslučitelnými protiklady – Bohem nebo Člověkem, Duší nebo Myslí, Svobodou nebo Komunismem.


                                                                          Tamtéž


 


            Když jsem vytáhl svůj malý prak a zamířil na komunismus, zasáhl jsem také něco jiného. To, co jsem zasáhl, byla moc velké socialistické revoluce, která ve jménu liberalismu křečovitě, nedokonale, jaksi neuspořádaně, ale vždy ve jménu správné cesty po dvě desetiletí krok za krokem zakrývala národy svojí ledovou čepičkou.


                                                                          Tamtéž


 


            V komunismu vidím ohnisko koncentrovaného zla naší doby.


                                                                          Tamtéž


 


            Vize komunisty je vizí člověka bez Boha.


                                                                          Tamtéž


 


 


                                                                      ČANKAJŠEK


 


            Kdybych zemřel jako diktátor, zcela jistě bych upadl v zapomnění jako všichni diktátoři. Kdyby se mi však podařilo položit pevné základy pro demokratickou vládu, bude na mne navždy vzpomínat každá rodina v Číně.


 


 


                                                                    MIDGE DECTER


 


            Odmítli jsme přijmout … jednu z nejdůležitějších povinností rodičovství: stát se konečnou autoritou v otázkách dobra a zla, pravdy a lži, a přijmout důsledky toho, co se může stát celoživotním zápasem.


                                                           Liberální rodiče, radikální děti


 


 


                                                               EVERETT M. DIRKSEN


 


            Utratíte miliardu tady a miliardu tam. Dříve nebo později to může dělat pěkné peníze.


 


 


                                                                  MILOVAN DJILAS


 


            Komunistická revoluce, vedená ve jménu skoncování s třídami, vyústila v naprostou moc jedné jediné nové třídy. Všechno ostatní je klam a iluze.


                                                                         Nová třída


 


            Ideologie v Sovětském svazu je mrtvá, současně však velmi živá!


            Mrtvá je v rovině víry; živá jako nepostradatelný princip politiky.


                                                             Encounter, prosinec 1979


 


            Do třiceti let se v Rusku změní všechno – jeho hospodářské a společenské vztahy se Západem, jeho vláda i stranická struktura. Změní se duch uvnitř strany. Věřím, že do Ruska přijde demokracie … musí přijít. Nelze ji zastavit.


                                                                     1. května 1970


 


 


                                                                  ALBERT EINSTEIN


 


            Všechno skutečně velké a podnětné vytváří člověk, který může pracovat ve svobodné společnosti.


                                                                            1950


 


            Nejobtížněji pochopitelná věc na světě je daň z příjmu.


                                                                          Připsáno


 


 


                                                            DWIGHT D. EISENHOWER


 


            Morálka je největším jednotlivým faktorem úspěšných válek.


                                                         New York Post, 23.června 1953


 


            Američané, kteří jsou všichni skutečně svobodnými lidmi, si uvědomují, že při konečné volbě není břímě vojenského tlumoku tak těžké jako okovy vězně.


                                                    První inaugurační projev, 20.ledna 1953


 


            Širší představu o tom, co by mohlo následovat, vám dá to, co byste mohli nazvat “principem domina”. Postavte řadu dominových kostek a poražte první z nich. Je jisté, co se stane s tou poslední: padne velmi rychle.


                 Vysvětlení, proč by Indočína neměla být nechána napospas komunismu, 7.dubna 1954


 


            Stojíme tváří v tvář komunismu – nepřátelské ideologii  globálního rozsahu, ateistické povahy, nemilosrdné ve svých záměrech a zákeřné ve svých metodách.


                                             Projev na rozloučenou s národem, 17.ledna 1961


 


            Naše nejlepší ochrana před větší vládou Washingtonu je lepší vláda jednotlivých států.


                                              Projev k NGC, Cleveland, Ohio, 8.června 1964


 


 


                                                               FELIX FRANKFURTER


 


            Základním prubířským kamenem ústavnosti je Ústava sama, a ne to, co o ní říkáme.


                                                          Graves versus New York, 1939


 


            Osobní svoboda je nejlépe udržována … když je hluboce zakořeněna v lidských zvycích, ne když je prosazována tlakem legislativy proti obecně rozšířené politice.


                                                                          Tamtéž


 


            Jestliže posláním tohoto soudu je nelišit se v podstatě od poslání zákonodárného orgánu, jestliže úvahy vedoucí k výkladu ústavy mají být v podstatě tytéž jako ty, které náležejí legislativě, pak by soudci rozhodně neměli zastávat svůj úřad doživotně a měli by být přímo odpovědni voličům.


                                                                          Tamtéž


 


            Autorita Nejvyššího soudu – který nevládne ani penězi ani mečem – spočívá hlavně v trvalé důvěře veřejnosti v jeho morální podporu. Takový pocit musí být živen naprostým odloučením soudu, skutečným a zjevným, od politických zápletek, a tím, že se soud nevkládá do střetů politických sil a politických dohod.


Earl Katcher: Earl Warren – politický životopis, 1967


 


 


                                                                 MILTON FRIEDMAN


 


            Nic není tak trvalé jako prozatímní vládní program.


                                                                     Oblíbené rčení


 


            Vláda je nepoučitelná. Jen lidé se učí.


                                                                     Oblíbené rčení


 


            Dějiny dosvědčují, že kapitalismus je nezbytnou podmínkou politické svobody.


                                                          Kapitalismus a svoboda, 1962


 


            Velká Krize, stejně jako většina jiných období těžké nezaměstnanosti, byla vyvolána spíše špatným hospodařením vlády než jakousi vrozenou nestabilitou soukromé ekonomiky.


                                                                          Tamtéž


 


            Inflace je vybírání daní bez legislativy.


                                Komentář k plánu prezidenta Cartera zvýšit daně, aby snížil inflaci.


 


            Většina energie v politické práci je věnována nápravě důsledků špatného hospodaření vlády.


                                                              “Firing Line”, 9.října 1988


 


            Který typ společnosti není postaven na chamtivosti? Problémem společenské struktury je, jak zavést takový systém, ve kterém by chamtivost působila nejmenší škody.


                                        Macmillanova kniha obchodních a ekonomických citací


 


            Mnoho hospodářských omylů pochází … ze sklonu považovat za samozřejmé, že je zde daný koláč, že jedna strana může získat jen na úkor strany jiné.


                                                    Svoboda volby (s Rose Friedmanovou)


 


            Vlastní zájem není krátkozraké sobectví. Je to cokoliv, co zajímá zúčastněné, vše, čeho si váží, všechny cíle, které sledují. Vědec, který se snaží posunout hranice svého oboru, misionář, který se snaží obrátit nevěřícího na pravou víru, filantrop, který se snaží přinést útěchu potřebným – ti všichni sledují své zájmy, tak jak je vidí, jak je posuzují podle svých vlastních hodnot.


                                                                          Tamtéž


 


 


                                                                   GEORGE GILDER


 


            Muž má stále nepříjemnější pocit, že své úlohy živitele, této rozhodně mužské činnosti od prvopočátečních dní lovu přes průmyslovou revoluci až po moderní život, je z velké části zbavován; soucitný stát mu nasazuje parohy.


                                                                 Bohatství a chudoba


 


            Skutečná chudoba je více stavem mysli než stavem příjmů.


                                                                          Tamtéž


 


            Úspěšná ekonomika závisí na růstu počtu bohatých, na vytváření široké vrstvy riskujících lidí, kteří se chtějí vyhýbat snadným cestám pohodlného života, aby vyvinuli novou iniciativu, dosáhli obrovských zisků a znovu je investovali.


                                                                          Tamtéž


 


            Prioritou jakéhokoliv seriózního programu proti chudobě je posílení mužské role v chudých rodinách .


                                                                          Tamtéž


 


            Pečovatelský stát říká mužovi, že není nezbytnou součástí rodiny; muž se cítí postradatelný, jeho žena ví, že je postradatelný, a jeho děti to vycítí.


                                                                          Tamtéž


 


            Kapitalismus začíná dáváním. Výdělek z obchodu člověk nemůže očekávat z chtivosti, hrabivosti nebo dokonce sebelásky, ale díky duchu blízce spřízněnému s altruismem, ohledu na potřeby jiných, laskavému, nesobeckému a statečnému naladění mysli.


                                                                          Tamtéž


 


            Rozdíly mezi pohlavími jsou jedinou nejdůležitější skutečností lidské společnosti.


                                                                   Lidé a manželství


 


 


                                                               BARRY GOLDWATER


 


            Nemůžeme dovolit, aby se kdekoliv na světě střílelo na americkou vlajku, chceme-li si udržet respekt a prestiž.


                                       Poznámky k incidentu v Tonkinském zálivu, srpen 1964


 


            My Američané chápeme, co je to svoboda; získali jsme ji, žili jsme pro ni a umírali jsme pro ni. Tento národ a jeho lid jsou modelem svobody pro svět, který hledá. Nemůžeme být misionáři svobody ve světě, který pochybuje.


                                    Projev na celonárodním sjezdu Republikánů, 16.června 1964


 


            Ti, kdo usilují o to, aby žili vaše životy za vás, aby vám vzali vaši svobodu odměnou za to, že vás osvobodí od vás samých, ti, kdo povyšují stát a ponižují občana, musí konečně vidět svět, v němž světská moc může být nahrazena Boží vůlí. A tato země položila své základy na odmítnutí takových představ a na přijetí Boha jako tvůrce svobody.


                                                                          Tamtéž


 


            Rovnost, správně chápaná tak, jak ji chápali naši otcové, vede ke svobodě a zrovnoprávnění tvůrčích odlišností; chápaná špatně, jak k tomu došlo tak tragicky v naší době, vede nejprve k přizpůsobení a pak k despotismu.


                                                                          Tamtéž


 


            Vláda, která je dost silná na to, aby vám dala všechno, co chcete, je dost silná na to, aby vám to všechno vzala.


                                                                        Říjen 1964


 


 


                                                                     PHIL GRAMM


 


            … geniálnost amerického systému spočívá v tom, že prostřednictvím svobody jsme dosáhli mimořádných výsledků díky zkušenosti obyčejných lidí.


                                                  Interview pro Policy Review, podzim 1989


 


 


                                                                   LEARNED HAND


 


            Svoboda leží v srdcích mužů a žen; když tam zemře, žádná ústava, žádný zákon, žádný soud ji nemůže zachránit; žádná ústava, žádný zákon žádný soud dokonce ani nemohou udělat mnoho pro to, aby jí pomohly.


                       Projev na shromáždění “Já jsem Americký Den”, Central Park, 20.května 1945


 


 


                                                                   VÁCLAV HAVEL


 


            Moc je v zajetí vlastních lží, proto musí falšovat. Falšuje minulost. Falšuje přítomnost a falšuje budoucnost. Falšuje statistické údaje. Předstírá, že nemá všemocný a všeho schopný policejní aparát. Předstírá, že respektuje lidská práva. Předstírá, že nikoho nepronásleduje. Předstírá, že se nebojí. Předstírá, že nic nepředstírá.


                                                               Moc bezmocných, 1978


 


            Milí spoluobčané, čtyřicet let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž: jak naše země vzkvétá, kolik dalších milionů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají.


   Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal.


                                                     Projev k občanům na Nový rok, 1990


 


            … žijeme ve zkaženém mravním prostředí. Morálně jsme onemocněli, protože jsme si zvykli něco jiného říkat a něco jiného si myslet. Naučili jsme se v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se jen o sebe. Pojmy jako láska, přátelství, soucit, pokora či odpuštění ztratily svou hloubku a rozměr …


                                                                          Tamtéž


 


            Dosavadní režim … ponížil člověka na výrobní sílu a přírodu na výrobní nástroj. Zaútočil tím na samu jejich podstatu i na jejich vzájemný vztah. Z nadaných a svéprávných lidí … udělal šroubky jakéhosi obludně velkého, rachotícího a páchnoucího stroje …


                                                                          Tamtéž


 


 


                                                                 FRIEDRICH HAYEK


 


            Podstatou požadavku rovnosti před zákonem je to, že s lidmi by se mělo zacházet stejně navzdory skutečnosti, že jsou různí.


                                                                Ústava svobody, 1960


 


            Dnes jsou pro svobodu největším nebezpečím lidé, kteří jsou v moderní vládě nejpotřebnější a nejmocnější, zvláště schopní, zkušení v administrativě a kteří se zabývají výhradně tím, co pokládají za veřejné dobro.


                                                                          Tamtéž


 


         &nbsp

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?