Měsíc v OI

1.1.2004

27. ledna probìhl v èítárnì OI první z veèerù, které OI hodlá do budoucna poøádat pravidelnì každý mìsíc. Na tomto úvodním posezení promluvil dìkan Fakulty humanitních studií Západoèeské university Ivo T. Budil na téma Vliv orientálních vìd na vznik moderních rasových teorií.

Michaela Freiová se v lednu vìnovala dokonèování pøekladu knihy “Svìdek”. 19. ledna se zúèastnila studijního dne èeských a moravských biskupù na téma rodiny, kde pøednesla pøíspìvek “Laické iniciativy ve prospìch rodiny”. 26. a 27. ledna se zúèastnila kolokvia o vztahu náboženství a konfliktu, kde promluvila na téma “Mír jako náboženský pojem”.

Roman Joch v lednu ukonèil druhý semestr svých pøednášek z politické filosofie, konaných v èítárnì OI; semestr tøetí zaène opìt v bøeznu. Dne 9.1. publikoval v MF Dnes negativní názor na povinné kvóty pro ženy v otázce jejich zastoupení na kandidátkách politických stran (Má žena pøednost i u voleb – Ne). Dne 15.1. pøednášel a diskutoval na semináøi CEVRO – liberálnì-konzervativní akademie – o mezinárodním terorismu. Dne 16.1. pøivítal v èítárnì OI sleènu Gudrun Lang, pøedsedkyni evropské poboèky World Youth Alliance, na její pøednášce “Ochrana lidské dùstojnosti v Evropì”, poøádané spoleènì Obèanským institutem a Juniorklubem køesanských demokratù. Dne 19.1. komentoval v ÈRo 6 volební shromáždìní v americkém státì Iowa, jemuž – a rovnìž i projevu presidenta Bushe o stavu Unie – se vìnoval i v diskusi èeského vysílání BBC, která byla odvysílána ve dnech 24. a 25. ledna. Ve dnech 26.-27.1. se zúèastnil workshopu NATO v prostorách Senátu ÈR na téma “Náboženství a konflikt”, který èásteènì organizoval. V lednu rovnìž vyšla v nakladatelství Academia knížka Vzpoura proti revoluci dvacátého století o politické filosofii Franka S. Meyera, kterou Roman Joch sestavil a je i jejím spoluautorem. Kniha je bìžnì k dostání na pultech našich knihkupectví.

Jana Pláteníková navázala v lednu užší spolupráci s Národním centrem pro rodinu a zaèala se podílet na práci koordinaèní skupiny k 10. výroèí roku rodiny pøi Ministerstvu práce a sociálních vìcí, zejména v její mediální komisi. Zaèala rovnìž pøipravovat rozsáhlejší pøíspìvek o svých poznatcích z podzimního pobytu ve Spojených státech pro organizaci køesansko-demokratických žen pøi KDU-ÈSL.

Michal Semín pøipravil besedu s dìkanem Fakulty humanitních studií Západoèeské university Ivo T. Budilem na téma “Vliv orientálních vìd na vznik moderních rasových teorií”. Absolvoval rovnìž celou øadu schùzek pøed schvalováním nového školského zákona, který nezohledòuje v dostateèné míøe potøebu decentralizovat školství a posílit kompetence rodièù pøi volbì vzdìlávacích cest pro vlastní dìti. Na stejné téma promluvil i na semináøi, konaném pod záštitou poslankynì KDU-ÈSL Michaely Šojdrové v Poslanecké snìmovnì Parlamentu ÈR (30.1.).

Jaromír Žegklitz se v prùbìhu ledna pøiblížil k závìru redakèních prací na Chambersovì Svìdkovi, takže v únoru by mohl být vlastní text knihy vysázen; následuje práce na obsáhlém doslovu maïarské historièky Márii Schmidt. Podstatnì nepøíjemnìjší èinností bylo obvyklé lednové vyplòování daòových pøiznání a hlášení za minulý rok a nìco èasu zabralo i vytváøení koneèného pøehledu hospodaøení OI.

Pøíjemnìjší je naopak naše povinnost podìkovat pánùm Janu Winklerovi, Ladislavu Skovajsovi, Tomáši Markovi, Josefu Duškovi, Mojmíru Kalnému a Vojtìchu Balíkovi za jejich finanèní podporu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?