Má stát dotovat hudbu bez zvuků?

7.4.2006
Roman Joch

Každý člověk, i ten sebevíce moudrý, rozumný a blahosklonný, někdy třískne pořádnou hloupost. Může se to stát každému, proto z ojedinělé poznámky nevyvozujme příliš mnoho. Doufejme však, že se pan prezident Havel opět vrátí ke smyslům a zdravému rozumu. Jakož i k troše laskavosti ke svým názorovým oponentům. Říci o odpůrcích zákona o registrovaném partnerství homosexuálů, že „považují rodinu za teletník, kde se scházejí býci s krávami“, je přinejmenším velice nelaskavé a nezdvořilé. A, ano, taky naprosto pomýlené.

Nikdo nepovažuje rodinu či partnerský vztah pouze za nástroj na plození dětí. Tato argumentace proti stoupencům tradiční rodiny je argumentací křivou, neboť útočí vůči bizarnímu názoru, který nikdo nezastává. Manželství, rodina, či vztah mezi partnery má spoustu rovin a mnoho funkcí, emočních, ekonomických, společenských… Redukovat je na rovinu nebo funkci jen jednu je, ehm, redukcionistické. Ta legitimní otázka, o kterou mělo jít v diskusi o registrovaném partnerství, je tato: co a do jaké míry má mít stát do činění s těmi všemi rovinami a funkcemi rodiny či partnerství? A odpověď, kterou mnozí z nás považují za správnou, je tato: v mnoha ohledech má mít stát si nimi do činění co nejméně.

V podstatě stát má mít aktivní zájem na tom, aby (1) vůbec nějaké nové děti byly a (2) pokud možno vyrůstaly v optimálním prostředí. Dva lidé se mají rádi a je mezi nimi silný emoční vztah – je to ale dostatečný důvod proto, aby byl do jejich vztahu hned zatahován stát a nějakým razítkem jej štemploval? Chceme sentimenty, emoce, touhy a city lidí hned a nutně postátnit? Řekl bych, že by to byla zhovadilá myšlenka.

Srovnejme to s hudbou, kterou má pan prezident Havel nepochybně taky rád. Hudbu nelze redukovat jen na zvuky. Kdyby někdo redukoval hudbu jen na zvuky, nebyl by sice býkem a krávou, ale zato volem a krávou určitě. Hudba nejsou jen zvuky. Taky se lišíme v tom, co se komu líbí. Někdo má rád gregoriánský chorál, jiný zase Franka Zappu. Někdo J.S.Bacha, jiný zase Rolling Stones. Budiž, ale proč tam hned zatahovat stát? Proč dávat fandům Franka Zappy nutně štempl, že jsou fajn?


Jaký je státní zájem na hudbě? Primárně žádný, ať si každý poslouchá, co chce. V soukromí svých domovů. Sekundárně určitý být může: např. dotovat (a tedy privilegovat) hudbu klasickou, nebo specifickou pro kulturu této země. Antonín Dvořák má být, pokud jde o dotaci pro Státní operu, preferován před Britney Spears; alespoň mírně. Ale zajisté, v tomto se v názoru můžeme lišit; možná pan prezident Havel by mírně preferoval Britney Spears před Antonínem Dvořákem. Když ale stát nějakou hudbu preferovat a privilegovat bude, když něco zaregistruje jakožto „dobré!“ na náklady daňových poplatníků, a uvede to na veřejném fóru, měl by mít asi jeden malý, rozumný požadavek: aby ta hudba nějaké zvuky obsahovala. Aby tam vůbec nějaké zvuky byly. Ne že nějaké kapela vystoupí na pódium, pak spustí svou hudbu – a nic. Žádné zvuky. Tam by asi státní podpora či registrace být neměla.


Já vím, hudba, to nejsou jen zvuky. Hudba je mnohem víc než jen zvuky. Snad může existovat i „alternativní“ hudba bez zvuků, stejně jako existuje „alternativní“ životní styl či partnerský vztah bez dětí. Ta otázka pro stát však zní: proč jej pak potom ale dotovat, nebo registrovat? Proč ne jen tolerovat?

Jen proto, že to lidé chtějí? Lidé ale chtějí hodně věcí a různých. Důsledkem této logiky by bylo nakonec postátnění každého aspektu lidského života, každé lidské emoce či touhy. Postátnění všech aspektů lidského života je však definicí totalitarismu. Toho bychom si měli být vědomi; stejně jako toho, že i když rodina není jen plozením dětí, právě tyto děti a jejich existence jsou vitálním zájmem státu. Nikam jinam do soukromých vztahů mezi dospělými by stát svůj frňák strkat neměl. A ani pan prezident Havel.

Příspěvků : 11 - Má stát dotovat hudbu bez zvuků?

 1. LIBERTARIAN : 20.4.2006 v 9.24

  Citát :

  ” To je od Havla vrcholně hanebné! “
  - Je velmi hanebne, ked ktosi povie pravdu na plne usta. Kruta pravda sa ma hovorit “po kvapkach”. Alebo vobec. Najlepsie su sladke lzi.

 2. Saša : 19.4.2006 v 12.31

  Co vlastně Havel řekl? Podle iHned: “Co mě na celé debatě kolem toho tématu nejvíc zaujalo, byla naprosto absurdní ideologie páně Kalouskovy strany (KDU-ČSL) a prezidenta republiky, že rodina má mít výhody, protože plodí děti, na rozdíl od homosexuálních párů. To je pojetí rodiny jako teletníku, jako místa, kde se připouštějí býci ke kravám, aby byla telata. Na tom není nic spirituálního, nic duchovního. To je opravdu materiální, družstevní pojetí rodiny. A to mě na celé diskusi nejvíc rozčilovalo.”

  Lidovci, včetně ing. JUDr. Karase, samozřejmě vědí o tom, že ústavně je proklamována bezkonfesnost státu. Proto také neargumentovali v diskusi o zavedení homosexuálního quasimatrimonia svým postojem k rodině jako instituci posvátné (podle CIC je manželství svátost, což je terminus technicus). Prostě jsme s tím neargumentovali. Na argumenty homosexuální lobby, že partnerství homosexuálů si zaslouží stejných zvýhodnění jako má rodina, jsme argumentovali věcně a nekonfesně tím, že rodina má svá právní zvýhodnění proto a jen proto, že se v ní rodí a vychovávají děti, ne proto, že my ji považujeme za posvátnou. To je ostatně ústavní základ právního zvýhodnění rodiny, které zavádí Listina základních práv a svobod:
  Čl.32
  (1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.
  (2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající zdravotní podmínky.
  (3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.
  (4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.
  (5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.
  (6) Podrobnosti stanoví zákon.
  Tím podrobnosti stanovícím zákonem je zákon o rodině, který stanoví:
  § 1
  (1) Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem.
  (2) Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.
  § 31
  (1) Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností
  a) při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj,
  b) při zastupování nezletilého dítěte,
  c) při správě jeho jmění.
  (2) Při výkonu práv a povinností uvedených v odstavci 1 jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají právo užít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
  (3) Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření jeho se týkajících, má právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a být slyšeno v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje.
  (4) Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči, je povinno podle svých schopností jim pomáhat. Je dále povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny, pokud má vlastní příjem, popřípadě majetek, kterého lze použít pro společné potřeby rodiny.
  § 32
  (1) Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče.
  (2) Rodiče mají být osobním životem a chováním příkladem svým dětem.
  § 85
  (1) Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.
  (2) Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.
  (3) Při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče spolu, přihlédne se i k péči rodičů o společnou domácnost.

  My křesťané v rodině spatřujeme malou církev. Rodina je pro nás svatá a jejím velkým obrazem je Svatá rodina. Spiritualita a duchovno rodiny jsou nám známy z každodenního života. Spiritualita a duchovno našich rodin se opírá o Svatou rodinu, o Božskou trojici, o trojici ctností Láska&Naděje&Víra. Náš rodinný život je obrácen k Bohu a pro něj je obětován. V rodině žijeme náboženským životem, společně se modlíme, společně navštěvujeme mši svatou… Ale tyto ryze náboženské, spirituálně duchovní argumenty jsme v diskusi o nepřípustnosti a nemravnosti závadění homosexuálního quasimatrimonia nepoužívali, neb se týkají nás a ne ostatní ateistické společnosti. Nám k odsouzení této zvrácenosti plně postačovaly argumenty právní, biologické a obecně morální. JEN KDYŽ HOMOSEXUÁLOVÉ POVYKOVALI, ŽE MANŽELÉ JSOU PRÁVNĚ ZVÝHODNĚNI A ONI CHTĚJÍ BÝT ZVÝHODNĚNI TAKÉ, PROTOŽE JINAK JSOU DISKRIMINOVÁNÍ, OPONOVALI JSME TÍM, ŽE MANŽELÉ NEJSOU ZVÝHODNĚNÍ, NEB ZVÝHODNĚNA JE AŽ RODINA, TO JE MANŽELÉ SE SVÝMI DĚTMI, A TA JE ZVÝHODNĚNA PRÁVĚ PROTO, ŽE MÁ DĚTI. Je zvýhodněna kvůli dětem, které jsou samy o sobě bezmocné a na rodičích závislé.

  A na to Havel prohlásí, že lidovci spatřují v rodině pouze teletník a jejich pojetí je “materiální, družstevní”.
  To je od Havla vrcholně hanebné!
  Když navíc ještě zaměňuje manželství za rodinu a mezi řádky svým proslovem naznačuje, že naopak prosazovači homosexuálního quasimatrimonia vidí v rodině cosi duchovního a spirituálního a snaží se veřejnosti podsunout, že jakýmkoli bezdětným partnerstvím je vytvářena rodina, která je pro svou “spiritualitu a duchovno” stejně hodnotná jako rodina s dětmi? Takže pečovat o děti není nic – respektive je to úplně stejné jako pečovat jen sám o sebe?
  Havel je mistr pera a bývalý president ajeho slova mívají veřejnou váhu. O to hnusnější a nemravnější to jeho demagogické prohlášení je.

  Ovšem feministky budou nadšené – vždyť proč by přece otročily chlapů a rodily jim děti, když i Havel to považuje za podružné a důležitější jsou vztahy, tedy plkání u kávičky a procházky se psem.

  Havlovým urážlivým prohlášením se mně též objasnilo, proč právě za jeho presidentování byla ze zákona o rodině vypuštěna bez náhrady tato základní a zcela zjevně nesocialistická interpretační a aplikační zásada právní úpravy:
  Čl.I
  Manželství v naší společnosti spočívá na pevných citových vztazích mezi mužem a ženou. Oba jsou si v něm rovni. Hlavním společenským účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.

  Je to sprosté, když se bezdětný člověk vyvyšuje nad ty, kdo pro péči o rodinu a děti museli být zodpovědní k druhým a nemohli si hrát na disidenty. Sprosté je, když se dědic velkého majetku vyvyšuje nad lidi, kteří podle něj žijí v králíkárnách. Sprosté je, když ten, kdo se nemusí o nikoho starat a má kolem sebe lidi starající se o něho zesměšňuje ostatní lidi za to, že se snaží nakupovat levně v “chrámech konsumu”.
  Havel sám se na vytvoření rodiny nikdy nezmohl a teď zesměšňuje prorodinné oběti druhých lidí.

 3. LIBERTARIAN : 19.4.2006 v 12.15

  Konzervativizmus je ideologia, ktore sa (napodiv) stavia silne proti liberalizmu. Je to pravdepodobne kvoli silnej vazbe konzervativizmu na nabozenstvo. A z tejto vazby je uz celkom jasny postoj konz. ku RP.
  Ovela divnejsi je vsak silne priatelsky vztah (spojenecky) konzervativcov ku STATU . Tu je logika menej viditelna. A frazy p.Jocha :

  ” že štát nie je právnickou osobou? A že ako taká nemá štátny záujem? Nie je náhodou štátnym záujmom, aby vobec boli nejakí daňoví poplatníci? Alebo v prípade ohrozenia, aby boli efektívni a bojaschopní vojaci? To všetko sú štátne záujmy, a aj mnohé ďalšie. “

  su celkom nepochopitelne. Zjednocovanie zaujmov OBCANA a zaujmov STATNEHO URADNIKA a ich prekrytie pojmom “zaujem statu” je demagogicke.

 4. LIBERTARIAN : 19.4.2006 v 11.27

  Pan Joch. K Vasim namietkam :

  „ Mna skor udivuje, ako libertarián može požadovať NOVÝ štátny zákon, ktorý zmnoží počet úradov a úradníkov, ako aj zvýši bremeno daňových poplatníkov “.
  - Ja ho predsa NEPOZADUJEM. Ja len velmi nezaujato uvazujem, ze ak ma kdejaka mnozina ludi (polnohospodari, deti, vojaci, heteromanzelia, policajti, vyrobcovia cukru, …..) svoje zakony na svoju ochranu, tak preco nie aj homosexuali.
  Ak sa ZRUSIA zakony na podporu VSETKYCH vymenovanych, tak potom je aj zakon o RP absurdny.

  „ Vy sa domnievate, že štát nie je právnickou osobou? A že ako taká nemá štátny záujem?
  Alebo v prípade ohrozenia, aby boli efektívni a bojaschopní vojaci? To všetko sú štátne záujmy, a aj mnohé ďalšie.“

  - Takto pekne to vysvetluju vsetci POLITICI. To ONI su ti, ktori maju „zaujem“.
  „Stat“ je nezivy subjekt (“forma”) , ktory tazko moze mat vlastnost ziveho tvora. Fraza „statny zaujem“ je frazou na demagogicke presadzovanie zaujmov politikov. Pripadne tych, ktori sa prizivuju na benefitoch rozdavanych politikmi.

  „ Nie je náhodou štátnym záujmom, aby vobec boli nejakí daňoví poplatníci? “

  Samozrejme je to zaujmom TYCH FYZICKYCH osob, ktore su prijemcami dani. A tiez zaujmom politikov, ktori rozdeluju tie peniaze. NIKOHO ineho !
  Kto je to STAT vo vasom ponimani ?
  Ak pripustite, ze STAT su vlastne „daňoví poplatníci“ , tak vlastne tvrdite, ze :
  „Je zaujmom danovych poplatnikov, aby vobec boli nejaki danovi poplatnici “ !!!

  Dost divne.
  Alebo pripustite, ze za stat povazujete POLITIKOV, a nie obcanov.

  Nemozem sa ubranit dojmu, ze Vase nazory su zdovodnene jedine IDEOLOGICKYMI nazormi konzervativcov.

 5. Roman J. : 18.4.2006 v 17.21

  Váš diskusný príspevok privádza tohoto autora k zúfalstvu. Odmietam zákon o RP ako z libertariánskych, tak aj z konzervatívnych dovodov. Pozrite sa na moj clanok z 15.2. Mna skor udivuje, ako libertarián može požadovať NOVÝ štátny zákon, ktorý zmnoží počet úradov a úradníkov, ako aj zvýši bremeno daňových poplatníkov.
  Vy sa domnievate, že štát nie je právnickou osobou? A že ako taká nemá štátny záujem? Nie je náhodou štátnym záujmom, aby vobec boli nejakí daňoví poplatníci? Alebo v prípade ohrozenia, aby boli efektívni a bojaschopní vojaci? To všetko sú štátne záujmy, a aj mnohé ďalšie.

  RJ

 6. Modra je dobra : 18.4.2006 v 15.40

  Pan Joch nema ani odvahu povedat, ze regegistrovane partnerstvo mu vadi z dovodu jeho ideologie, ale sa skryva za radobyliberalne plky. To je u autorov jeho typu dost typicke. Najvacsie konzervy radia co je liberalizmus, co ma robit socalna demiokracia atd.

 7. LIBERTARIAN : 18.4.2006 v 15.25

  „ Nikdo nepovažuje rodinu či partnerský vztah pouze za nástroj na plození dětí.“

  - Lenze argumenty ODPORCOV zakona argumentovali sposobom, ze RP neposkytne STATU (!) deti. Z toho vypliva, ze jedine „plody“ manzelstva su pre stat uctievaniahodne. Nie samotne manzelstvo.

  „V podstatě stát má mít aktivní zájem na tom, aby (1) vůbec nějaké nové děti byly“
  „….děti a jejich existence jsou vitálním zájmem státu“

  A preco ???
  A ako moze mat „stat“ zaujem. Ved stat je iba STRUKTURA, nie objekt. To akoby sa hovorilo o „zaujmoch, ktore ma trojuholnik “ . Alebo o zaujmoch „mnoziny neparnych cisel.“

  Odporcovia RP by mali priznat, ze ich nazory su zalozene na :
  I. Cirkevnych dogmach
  alebo
  II. Klasickom odpore k homosexualom.

  A tie vznesene argumenty su iba zastierkov horeuvedenych nevznešenych dovodov.

  A spajanie problematiky s akousi hudobnou analogiou – aky to ma vyznam ???
  Takato podivna “analogia” nepomoze pochopeniu, ani ako argument. Analogia nikdy NIE JE argumentom.

 8. Roman J. : 8.4.2006 v 20.28

  Inteligentní člověk chápe princip analogie. Smrk a člověk jsou nesrovnatelní, ale analogie “Smrk : šiška = člověk : dítě” je naprosto přesná. Chce to trochu logiky, víte?

 9. neferankh : 8.4.2006 v 19.59

  no to prirovnanie je naozaj pritiahnute za usi…ale v podstate veci ma R Joch pravdu… a ten posledny odstavec by som nechal Paroubkovi a Ruskovi vytetovat na celo…

 10. Milan : 8.4.2006 v 17.26

  Pan Roman Joch “mistr” na srovnávání nesrovnatelného. Kampak na to chodíte?

Napsat komentář k LIBERTARIAN Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?