Damoklův meč nesvornosti aneb Ještě jednou o Evropě a americkém radaru

15.10.2007
Roman Joch

Myslím, že to byl Christopher Dawson, kdo poznamenal, že (evropské) národy nevytvořily Evropu, ale naopak Evropa vytvořila národy. Evropa chápaná jako západokřesťanská civilizace předcházela národům, bez ní by nebyly.

Euroskeptici mají pravdu v tisíci a jedné věci. Vskutku, Evropská unie a evropská integrace, jaké dnes jsou, oplývají mnoha vadami. Ale přesto: euroskeptici jsou slepí vůči faktu, že by bylo lépe, kdyby evropská federace bývala vznikla již dávno.
Už dávno měly být ustaveny Spojené státy evropské. Proč?

Především z bezpečnostního důvodu. Rozdělená Evropa je slabá a neschopná obrany. Evropa si uchovala svůj způsob života, tj. nezávislost, jen díky spojenectví s Amerikou. V době studené války byl komunismus nepřítelem jak Ameriky, tak i Evropy, tudíž americká obrana západní Evropy (a úsilí o svobodu a nezávislost Evropy od sovětské moci) byla i v americkém zájmu. Nelze se však věčně spoléhat na to, že tři sta milionů Američanů bude navždy bránit – či doplácet na obranu – pěti set milionů Evropanů. Je hanebné, že se Evropa nechá takto zbaběle vydržovat a nedělá pro svou obranu nic, respektive velice málo.

Ano, je pravděpodobné, že Amerika nenechá Evropu jejímu osudu, ať už by byl jakýkoli. Ale představme si na chvíli, že žádná Amerika neexistuje. O co by se pak opírala evropská obrana? Bylo by pár tuctů čím dál více rezavějících britských jaderných ponorek Trident a pár plavby téměř neschopných francouzských letadlových lodí skutečně dostatečnou obranou proti zhruba pěti a půl tisícům ruských jaderných hlavic na asi 780 nosičích? Evropa by byla plně obranyschopná jen tehdy, kdyby se sama, tj. bez americké pomoci, dokázala ubránit Rusku. Jinými slovy, kdyby měla asi pět tisíc jaderných hlavic na asi 750 nosičích. Něco takového pochopitelně vyžaduje jedno vrchní velení. To však předpokládá jednotnou zahraniční a obrannou politiku. Ta zase předpokládá federaci.

Zajisté, Rusko nechce otevřeným útokem dobýt Evropu, neboť ví, že v pozadí stojí Amerika, která by to nesnesla. Evropa je tedy před otevřeným ruským útokem chráněna. Ale nikoli vlastní zásluhou.

Míra integrace Evropy závisí, a vždy bude závise, na míře hrozeb vůči ní, či přesněji na míře vnímání hrozeb Evropou. Když je hrozba velká, Evropa se sjednotí. Je-li malá – anebo panuje přesvědčení, že je malá (což ale není to samé) – Evropa nepociťuje důvod ke sjednocení.

Nejsilnější konvenční argument ve prospěch společné federace je společná civilizace, společné pojetí spravedlnosti. Nejsilnější konvenční argument proti jednotné federaci je neexistence společného politického národa.

Ovšem zda a v jakém rozsahu jsme politický národ, není nikdy definitivně dané, na tom, jaké hrozby vůči sobě vidíme a vnímáme – vůči sobě jako politické společnosti s daným hodnotovým obsahem v čase a prostoru.

Například: Co dělaly všechny exilové vlády v Londýně – norská, dánská, nizozemská, polská, československý, jugoslávská, řecká, samozřejmě taky de Gaullova vláda Svobodných Francouzů – během druhé světové války? Byly součástí společné (kon)federace, stejně jako jejich ozbrojené jednotky. Představovaly jedno soustátí bojující proti jinému soustátí, vedenému Třetí říší.

Co byla NATO po druhé světové válce, po celou dobu války studené? De facto konfederace. A kdyby k sovětskému útoku došlo, okamžitě by vznikla de facto federace, jeden bojující politický národ. Stejně jako i všichni ti, kdo v letech 1940-45 bojovali na Západě proti nacismu, představovali jeden politický národ.. Ano, jistě, další politický národ představovali ti, kdo bojovali v SS – ať již Němci, Italové, Vlámové, Valoni, Francouzi, Španělé, Italové, atd. A dalším, třetím politickým národem byli ti, kdo na slovo poslouchali Lavrentije Beriju, svého pána, a Josefa Stalina, svého boha, tedy komunisté všech zemí, národů a národností. Prostě v té době existovaly v Evropě jen tři politické národy. Válka věci projasňuje, triviality jdou stranou, masky padají, a jasně se ukazuje, kdo je kdo a komu a čemu patří naše loajalita.

Takže odpověď na otázku, zda je prozíravé, aby sjednocený evropský stát vznikl, záleží od vnímání hrozeb. Pro někoho, kdo vnější hrozbu Evropě nevidí, je evropská federace naivní utopií, neboť nyní neexistuje jednotný evropský politický národ. Pro někoho, kdo hrozby vidí velké, netriviální a zásadní, je evropská federace – kdyby nebylo Ameriky – nezbytností, jež politický národ zformuje.

Je laciné stěžovat si, že pokud jde o evropskou integraci a budování evropské politické identity, těmi potížisty a kazisvěty jsou noví členové Evropské unie především Poláci a, ehm, my. Ani odmítnutí tzv. Evropské ústavní smlouvy v referendech ve Francii a Nizozemsku neznamenalo zásadní krok zpět: šlo o triviální odmítnutí relativně špatného a pro budování evropské politické identity ne až tak významného dokumentu.

Ve skutečnosti dvě události zasadily rozvíjení evropské politické identity ránu větší než všechny ostatní. Byl to jednak výrok bývalého francouzského presidenta Chiraca ze začátku roku 2003 o tom, že noví členové EU „propásli dobrou příležitost mlčet.“ Je to výrok paličský. Sugeruje, že evropská pozice se rovná jen konsensu dvou zemí a všechny ostatní je musí slepě následovat. Toto se však evropskou pozicí nerozumí a rozumět nemá. Evropská pozice je po právu konsensus či průměr pozic všech evropských zemí, nikoli jen některých.

Chirac tedy udělal pro pohřbení procesu budování společné evropské politické identity více než kdo jiný. A tím „jiným“ je bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Uzavřel strategickou smlouvu s mocností na východ od Evropské unie o stavbě plynovodu na dně Baltského moře z Ruska do Německa, která jednak zvyšuje závislost Evropské unie na Rusku a jednak snižuje význam nových členských zemí unie ležících na její východní hranici s Ruskem. Jinými slovy, Schröder se spolčil s nečleny EU proti jiným členům EU. Je to rozbíječství EU par excellence a kdyby EU měla svou státnost, šlo by o jednání na hranici velezrady. (Uvažte: Co kdyby se guvernér jednoho členského státu USA spojil s cizí zemí proti zájmům jiného členského státu USA?) Poté, co Schröder ve volbách utrpěl porážku a kancléřský úřad opustil, byl okamžitě zaměstnán ve státním podniku cizí země (tedy stal vlastně zaměstnancem jiného státu) – a to shodou okolností toho státního podniku a toho státu, s nímž onu neblahou smlouvu podepsal! Vyvolává to otázku: nepracoval pro tu cizí zemi a její zájmy již v době, kdy měl representovat zemi svou? Které zemi vlastně patřila jeho loajalita? Není-li toto korupce, pak slovo korupce již žádný význam a smysl ani nemá. Není-li toto korupce, pak nic již není korupce.

Důvody uvíznutí procesu evropské poltické integrace nehledejme tedy primárně ani u nás, ani Polsku.

V této situaci je umístění částí americké protiraketové obrany ve střední Evropě vrcholnou prozíravostí a téměř i nezbytností.

Jednak jde o samotnou bezpečnost: hrozba je reálná a obrana proti ní (zatím) žádná. S postupem času lze očekávat, že stále více zemí na Blízkém a Středním východě získá jaderné hlavice a dalekonosné rakety, čímž poroste i riziko jejich záměrného či nezáměrného (vládou nezamýšleného) odpálení.

Samozřejmě, nejlepší protiraketová obrana v Evropě by byla obrana společná, na níž by spolupracovaly všechny země NATO i EU. Avšak podstatné je, aby v Evropě nějaký systém protiraketové obrany vůbec byl, a méně důležité je, jaký konkrétně – zda americký, evropský, anebo americko-evropský.

Podobně, pokud se kdesi v temných močálech objeví nový, nebezpečný virus, bylo by nádherné, aby na vakcíně proti němu okamžitě s Amerikou spolupracovaly všechny evropské země. Zasáhne-li však tento virus naši populaci, potřebujeme prostě nějakou vakcínu, a je nám jedno, jaké „made in“ je na ní napsáno.

Navíc argument, že daná protiraketová obrana představuje hrozbu Rusku, na kterou by Rusko mohlo reagovat, je falešný a nadobro zavádějící. Svým rétorickým odporem vůči protiraketové obraně ve střední Evropě Rusko jen testuje meze svého vlivu. Dobře ví, že protiraketová obrana u nás pro ně není hrozbou, neboť, jak již bylo uvedeno, Rusko má pět a půl tisíc jaderných hlavic na 780 nosičích. I kdyby v Polsku bylo nikoli deset, nýbrž sto protiraket (interceptorů), nijak zásadně by to neoslabilo ruský útočný či obranný-odvetný jaderný potenciál.

A zadruhé, americká protiraketová obrana ve střední Evropě by neoslabila ruský útočný či obranný-odvetný potenciál proto, že ony protirakety nejsou v dráze letu raket mezi Ruskem a Amerikou; totiž z Ruska do Ameriky a naopak se létá přes Severní pól, nikoli přes střední Evropu. Americké protirakety ve střední Evropě by byly schopny sestřelovat ruské rakety, kdyby letěly směrem na Argentinu, nikoli na USA. Ruským raketám letícím na USA by protiraketová obrana ve střední Evropě v cestě nestála; stála by v cestě raketám letícím na Evropu a Ameriku z Blízkého a Středního východu.

A konečně, protiraketová obrana ve střední Evropě napomůže budování společné evropské politické identity i tím, že vytvoří nad Evropou bezpečnostní clonu. Pokud lze na evropské města namířit jaderné rakety, proti nimž neexistuje žádná obrana, lze jednotlivé evropské země i snadněji rozeštvávat. Je-li však americká, či společná americko-evropská protiraketová obrana nad Evropou, mnohem méně je někdo zvnějšku schopen Evropany (a Američany) vydírat a štvát proti sobě.

Že nyní v Evropě nepanuje konsensus ohledně americké protiraketové obrny? Kdysi nepanoval konsensus ani o tom, zda Evropská unie má vůbec vzniknout. Unie má dnes sedmadvacet členských zemí, ale představme si, že by před padesáti lety při podpisu Římské smlouvy někdo tvrdil: Buď se k ní připojí všechny země Evropy, anebo žádné Evropské společenství nebude. Buď všech dvacet sedm zemí, anebo nic! (Analogie dnešního „Buď americkou protiraketovou obranu odsouhlasí všechny země EU a NATO, anebo nic nebude!“)

Kdyby tento stupidní postoj před půlstoletím převážil, žádnou unii bychom dnes neměli. Nejenže bylo nerealistické, aby se k Evropským společenstvím tehdy připojily komunistické země (z dnešních sedmadvaceti členských zemí EU jich deset bylo komunistických), ale nerealistické by bylo i chtít, aby se k Evropským společenstvím připojilo více než tehdejších šest zemí.

Aby celoevropský konsensus nakonec nastal, nějaké konkrétní země jej musí nejdřív iniciovat a vést. A ostatní je pak následují a připojí se. Chceme-li v Evropě multilaterální protiraketovou obranu, na které by s Amerikou spolupracovaly všechny evropské země a jednou i Rusko, je nutné, aby některé země tento proces započaly. Pokud Česká republika a Polsko nyní nezačnou spolupracovat s USA (Dánsko a Velká Británie to již činí), žádná protiraketová obrana, natož multilaterální, v Evropě ještě dlouho nevznikne.

Uvědomme si, že tragédií by nebylo, kdyby zde existovala – ať již jakákoli – protiraketová obrana a k žádnému útoku proti Evropě by nedošlo. Tragédií by však bylo, kdyby k tomuto útoku došlo a Evropa by žádnou protiraketovou obranu neměla.

Publikováno v revue Prostor č. 75, září 2007.

Příspěvků : 34 - Damoklův meč nesvornosti aneb Ještě jednou o Evropě a americkém radaru

 1. Andrea : 8.12.2007 v 19.02

  nechytejte mě za slovíčko,samozřejmě se jedná o centrifugy sloužící k výrobě obohaceného uranu.Neříkám,že komise v čele s Baradejem lže,ale docela obyčejně vědí houby a to co tvrdí,je pouhé zbožné přání.Ahmadinežád není přece tak hloupý,aby komisi ukázal pravý stav věci,to si může doopravdy myslet jen nenapravitelný naivní prosťáček.Před lety přece Irák taky tvrdil,že žádnou jadernou bombu nevyvíjí,když mu pak Izrael tajnou továrnu rozbombardoval,tak se ukázal pravý stav věci a svět se nestačil divit.Stejně tak Ronald Reagan v 80.letech nevěřil tvrzením,že sovětský zbrojní program je v útlumu,a moudře zvýšil rozpočet na zbrojení,což v konečném důsledků vedlo k vítězství USA ve studené válce.Z toho všeho plyne poučení,že agresivním režimům není co věřit a je lépe se připravit na opak toho,co tvrdí.

 2. Hugo : 7.12.2007 v 18.26

  Vite, ja jsem reaktorovy fyzik, a tudiz nemusim sazet na viru jako Vy, ale mohu si to spocitat. Tem “jadernym” centrifugam se mohu leda tak zasmat (uz jen proto, ze o jaderne centrifuze jsem jeste nikdy neslysel). To co nechcete slyset, nevim zda zamerne nebo nezamerne, je fakt, ze obohatit na 5% nebo na 80% je setsakra rozdil (a i pri tech 80% to bude hodne bidne). A prakticky vzato, je radove snazsi jit cestou implozni zbrane s uzitim 239Pu. To ze na tom asi neco bude, je velmi nazorne videt na prikladu SSSR, nebo Pakistanu.
  City, pocity nebo vira, jsou mozna pekne veci, ale nechceme-li spadnout na uroven fanatiku bylo by pomerne dobre sazet na fakta. A ty jsou v tomhle pripade jasna, nebo si snad myslite ze Baradej lze??

 3. Andrea : 6.12.2007 v 19.44

  Vy vážně věříte tomu,že iránský prezident,který neustále označuje západní civilizaci jako “Velkého Satana” a opakovaně plánuje zahnat Izraelce do moře,nechává svých 3000 jaderných centrifug pracovat na plný výkon pro mírové účely? Dovolte,abych se zasmála!!!!!!!
  V době vlády Ronalda Reagana také tvrdily tajné služby,že SSSR další zbraně nevyvíjí.Prezident Reagan na to reagoval vývojem “hvězdných válek” a zvýšeným zbrojením. A jak dobře udělal!!!

 4. hugo : 6.12.2007 v 10.18

  Iran jadernou zbran nevyviji. (Potvrdilo se jen to, co hlasam uz pekne dlouho.) Vlada USA o tom vi nejmene 4 roky. Proc nam ale tato Bushova vlada lhala a tvrdila, opak??? K cemu tedy slouzi PRO, kdyz hrozba z Iranu evidentne nehrozi? Nebylo by na case opustit nekritickou chvalu, a spise se zamerit na fakta?
  Copak vam skutecne nedochazi, ze v jadru jsou si jak RF tak USA dost podobne??? Tohle mohu prohlasit s klidnym svedomim, neb jsem jako fyzik pusobil jak v USA tak i v RF.

 5. není důležité : 25.11.2007 v 19.16

  Naco by nás rusko potřebovalo?
  1.chce mít také schopnou vládu
  2.chce naše zemědělství
  3.chce naše zdravotnictví
  4mám obavy,že na nás otočí rakety,když to budem chtít uskutečnit

 6. chicht : 16.11.2007 v 0.12

  Připomínám, že s Ruskem jsme neměli nikdy územní, ani jiné, spory. “Argument”, že nás Rusko chce dobýt, je k smíchu, pokud by nebyl k pláči. Joch si totiž asi zcela účelově plete SSSR s Ruskem, jak vyplývá z jeho textu. Srovnávat Stalinův SSSR s dnešním Ruskem, je poněkud mimo. I ten komunismus v Rusku, ani v Evropě, už 17 let neexistuje.
  O “útočných” ruských raketách je také řeč velmi smělá. Placený manipulátor toto slovo použil za účelem vzbuzení emocí. Pokud si ovšem uděláme srovnání sil Západu (Evropy, včetně USA) a Ruska, třeba v raketách, dostaneme jiný obrázek. Zatímco USA neustále přezbrojují a rozmnožují své arzenály, Rusko má rakety na sešrotování a moderních jen pár. Dále připomeňme, že právě USA odstoupily od smlouvy ABM, že právě USA mají doktrínu jaderného útoku jako první, že právě USA dávají na zbrojení tolik, jako ostatní země dohromady, že práve USA porušily všechny dohody s Gorbačovem po pádu SSSR, že právě USA vedou během posledních 17ti let od pádu komunismu agresivní války pod falešnými záminkami, naprosto bezskrupulí, dostaneme jiný obrázek. Obrázek země nevyzpytatelné, arogantní, útočné, neberoucí ohled na svět ani své spojence. Které jde pouze o zájem několika nadnárodních firem, dotujících tamní volební kampaně.

  Takže Rusko nás chce útokem dobýt ! :-) To je argumentace, hovořící za vše. Takže oni se k nám prostřílejí přes Ukrajinu a Slovensko, nebo chtějí všechny? Jak by se jim to povedlo, když USA nedokázaly zpacifikovat Afghánistán, nebo ani Irák :-) Vážený pane Jochu, máte pro své tvrzení nějaké opravdu vážné důkazy ????

  Rusko nemá nejmenší důvod někoho dobývat. Musí si udržet vlastní celistvost. A copak by z nás měli? V jejich zájmu je prodávat své suroviny do Evropy a dostat za ně zaplaceno v Eurech. Promptně a v pořádku. Vyvážet sem své zboží. V našem zájmu (Evropy) je kupovat od nich suroviny, vyvážet tam své výrobky a investovat na jejich trhu. Nebo má Rusko zájem ničit slepici, snášející zlatá eurovejce? :-)

  Na rozdíl od něj, USA mají zájem na evropském rozkolu. Pokud Evropa naváže pevnou spolupráci s Ruskem, USA budou na vedlejší koleji a nikdy se už nepozvednou. Díky plýtvavému stylu potřebují suroviny. Ty jsou dražší a dražší, díky slábnoucímu dolaru. US ekonomika přišla o mnohá odvětví ve prospěch jihovýchodní Asie ale i Evropy. Táhnou ji hlavně těžařské nadnárodní a zbrojní průmysl. Proto ta snaha vnést do Evropy rozkol. Dolar je v historickém minimu, s ropou se začíná obchodovat v Eurech. Ani ta irácká už nebude stačit. Vyspělé země západní Evropy dobře vědí, proč radar nechtějí. Že není proti Iránu:-) A že ohrožuje především je. Proto věc, jako nesmyslný projekt pro bezpečnost Evropy, nechtějí. V postkomunistických zemích je situace jiná. Díky lokajské mentalitě lidí a vlád.

  Pane Jochu, jste v čele institutu, který není rozhodně nezávislý. Takových institutů v postkomunistických zemích je. Píší stejně, stejný je i zřizovatel, peníze mají ze stejných zdrojů. Podporujete ty správné politické strany, strašíte těmi nesprávnými. Cílově strašíte lidi reminiscencemi komunismu. Možná se i k vám dostane pár drobtů všimného při této gigantické zbrojní zakázce. Přesto nemáte úspěch. Cílová skupina, dodnes se bojící komunismu je velmi malá. Ostatní lidé, kteří si povšimli, že už neexistuje a nebojí se samostatně žít a myslet, radar nechtějí. Přes vládní i vaši propagandu !:o)

  Místo zmatených slov zkuste vysvětlit, před ČÍM a JAK ,NÁS! ten radar ochrání. Jestli dokáže ochránit před riziky jenž sám vytvoří. Jsem zvědav, jestli budete odporovat generálu Šedivému a Oberingovi. Že je proti Iránu, nebo Koreji, jak zněla prvotní propaganda, nad nevěříte ani vy. Teď jste kápl božskou. V souvislosti s tím: Albrightová řekla, že suroviny na světě jsou nespravedlivě rozděleny. Tato slova nepotřebují další komentář. Živé štíty ve velmocenském tanečku USA, tancujte. Jakpak si vlastně vysvětlujete, že USA mají podobné zařízení na Aljašce, Grónsku a tichomořském atolu ??!

  Celkově je to ta nejnepovedenější propaganda, jakou jsem četl. Například srovnávání schválení radaru a vzniku evropské unie je boží :-) Když argumenty chybějí, je to halt těžké.

 7. chicht : 16.11.2007 v 0.10

  Pokud jste si nevšimla, v Evropě není žádný stát ovládaný komunisty.
  Je krásné, jak se snažíte o záměnu rolí. Byla jste usvědčena ze lží, tak obviňujete.
  1. Vycházím z průzkumu veřejného mínění. Svá tvrzení jste nijak , podle svého zvyku, nedoložila. Zase jen fráze. Pokud myslíte Klvaňův výzkum, nebyl to reprezentativní výzkum vzorku populace, otázky nadávaly možnost jasné odpovědi. Průzkum musí dělat renomovaná profesionální firma. Takže voliči komunistů, čssd, různých obskurních hnutí a seskupení tvoří přes 70% občanů ČR? ODPOVĚZTE! :-)
  2. cituji ze zpráv na které jsem dal odkaz ” Nicméně poslanci z něj škrtli 85 miliónů určených na vlastní stavbu radaru v České republice a základny v Polsku. Tyto peníze dostane Pentagon, až obě země základny schválí.” Umíte číst, nebo neumíte? Tak proč hloupě lžete?
  3. opakuji, že většina Američanů s jeho politikou nesouhlasí. Nechtějí vést dobyvačné války, umírat pro nic v Iráku. Tvrdíte, že NYT vyjadřují názor 1% američanů. Můžete to dokázat, nebo zase hloupě lžete? Schválně, kolik % Američanů s Bushovými válkami souhlasí víte? :-)
  4. Pat Buchanan to řekl. Kdysi obranná aliance svobodných států…se proměnila v neoimperialistický blok, který dnes prosazuje suverénní právo na útok a napadení malých států jako je Srbsko, ve jménu demokracie a lidských práv. Otcové – zakladatelé by se styděli za to, co Clinton a Allbrightová provedli Srbům. Tento malý stát na nás nezaútočil, neohrožoval nás a neusiloval o válku s námi. Přesto jsme zničili Srbsko stejně strašně jako to učinil Hitler…“ (Smrt západu). Zase jsem vás usvědčil ze lži. VYVRÁTÍTE TO, NEBO ODPOVÍTE DALŠÍM OSOČOVÁNÍM?

  Pokud jsou cizí vojáci v nějaké zemi proti vůli většiny jejích obyvatel, JE TO OKUPACE. nezáleží na to, kolik jich bude, nebo kdo je pozval.
  Bojím se, že Američané neumírají za ” vymírající,bezbožný a sebestředný světadíl jakým je Evropa” ale za ropu v Iráku. A že ti, co tam umírají, z jejího bohatství, na rozdíl od pana Bushe nebudou nic mít.

  Jak jsem už psal dříve, samozřejmě jste na to neodpověděla, nic nenasvědčuje tomu, že radar je určen proti jakékoliv islámské zemi. Odborníci se na tom shodují. JAK TO VÍTE VY?:-) Musím připomenout, že Západoevropané a Maďaři to odmítli jako věc nebezpečí zvyšující. Taky jsem se ptal, jak a před čím NÁS radar ochrání? Taky jste níže neodpověděla. Znovu připomenu: Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Muhammad al-Baradií v nedeľu vyhlásil, že nemá žiadne dôkazy o tom, že Irán pracuje na výrobe jadrových zbraní. – jak to víte vy, že Irán vyvíjí jadernou zbraň? VĚDĚLA JSTE TO U iRÁKU? Tam to taky tvrdila stejná parta! Neodpověděla jste na to. ODPOVÍTE?

  Jste pevná v idejích, ve víře ve Velkého Bratra, který “nás zachrání” . Nápadně připomínáte svými frázemi 50tá léta, je vidět, že jste celý život žila v době komunismu. Svět se , bohužel, kapátko změnil. Dnes útočí na druhé pouze jedna země.
  Nejsem levičák. Jsem politicky neangažovaný, i když to asi nepochopíte. Právě proto mi vadí propaganda a lži, z jakékoliv strany. Ale kdo nesouhlasí s útočnou politikou Neocons, je levičák, nebo muslim, že? .-))

  Vaše témata jsem vždy odpověděl a vyvrátil je. Vy ne. Neargumentujete, vyhýbáte se mým otázkám. Osobně napadáte. Protože nemáte pravdu a víte to. ODPOVÍTE NĚKDY VĚCNĚ NA MÉ OTÁZKY NÍŽE??? nebo budete jen napadat?

  PS: jste za complem nesmírně bojechtivá, chcete z ideových důvodů napadat cizí země. Kdy se vaši blízcí vrátili z Iráku? Nebo tam dosud za “demokracii” bojují? :-) Každá US rodina věnovala na války neocons, z pohledu normálních lidí nesmyslné, 20 000 dollarů. Kolik peněž věnujete na US armádu vy? :-) ) Jste s US Neocons solidární, nebo jen tak hloupě kafráte? .-)

 8. Andrea : 15.11.2007 v 20.06

  Samozřejmě,v Čechách nikdy žádní komunisté nebyli,to Eskymáci vtrhli v roce 1948 do ČSR,Češi za nic nemohou,to všechno ti všiví Eskymáci!!!
  Vidím,že polemizovat s levicovými kydy skutečně nemá žádný smysl,protože levicový fanatismus už neví,co by si všechno vymyslel.Tak tedy naposledy.
  1.lež: proti radaru je 70% lidí.Zajímavé.Já vím o 49%proti.To přibližně odpovídá procentu levicového myšlení u nás.Levičáci samozřejmě nejsou jen členové a voliči KSČM,je to mnohem širší pojem,patří sem voliči a členové ČSSD,různá obskurní hnutí a seskupení (anarchisté,ekoteroristé,nihilisté,levicoví pseudointoši) apod.
  2.lež: prezident Bush nemá pro radar schválené prostředky.Včera proběhla dokonce našimi(převážně nechutně levicovými) médii zpráva,že právě podepsal zákon,kde tyto prostředky jsou.
  3.lež: většina Američanů s jeho politikou nesouhlasí.Novináři New York Times nejsou celá Amerika,naopak,tyto noviny představují názor přibližně 1% Američanů.Ta pravá,Bushova Amerika,si myslí něco zcela jiného,ale o tom se svět,přebírající zprávy z NYT,vůbec nedozví.I v samotné Americe se už ozývají hlasy,že by novináři NYT měli konečně na chvíli opustit New York City a seznámit se s vlastním národem,o kterém nic nevědí.
  4.lež: P.Buchanan nic podobného neřekl.Jeho knihu “Smrt Západu” dobře znám,četla jsem ji velmi pečlivě.Je sice pravda,že se přiklání k americkému izolacionismu,se kterým nesouhlasím,ale jinak je tato kniha velmi pravdivá.Je tam kromě jiného postřeh,o kterém jsem zde už psala s jistými obavami: proč by měli američtí vojáci umírat za vymírající,bezbožný a sebestředný světadíl jakým je Evropa?Hrozím se dne,kdy ho americká vláda vezme za slovo a nechá ten bezbožný a pyšný světadíl jménem Evropa jeho osudu.
  Na nehoráznost,jakou je srovnání 200 amerických vojenských odborníků k obsluze radaru s mnohatisícovou zákeřnou okupací Československa v roce 1968,nemá už vůbec smysl reagovat.Pokud si toto někdo může myslet,tak je opravdu na hlavu padlý levicový ubožák,kterému není pomoci.
  Na závěr řeknu jen toto:pokud vy levičáci chcete podceňovat nebezpečí nevyzpytatelných islamistických fanatiků a myslíte si,že s nimi něco pořídíte diplomacií,klidně si to myslete.Odpovědní lidé v této zemi,jakou je současná vláda,si to naštěstí nemyslí a radar zde postaví.I když se tajně přiznám,že pohled na bezbožné levičáky,kteří 5x denně mlátí hlavou o zem a volají přitom Allah akbar,mi přináši jistý pocit osobního uspokojení.
  Tedy pamatujme: svoboda po boku USA nebo šaría.Zatím si ještě můžeme vybrat!!!

 9. chicht : 15.11.2007 v 13.29

  vzhledem k tomu, že přes 70 % českého národa je proti agresivní politice USA a radaru, jakékoli úvahy o krajní levici jsou zcestné, i když to tvrdí propaganda. Většina národa nejsou komunisté. Tomu může věřit akorát Andrea :-) ZKUSÍTE TO VYVRÁTIT?

  Hodnoty US Neocons nejsou založeny na víře, rodině, vlastenectví. S jejich politikou většina amerických občanů nesouhlas a považují je za katastrofu. Není v jejich zájmu. Věříte ve svou dobrotivou velmoc, bez ohledu na činy její vlády. Neshodujete se s míněním většiny Američanů. Z tohoto pohledu jste antiamerická. ZKUSÍTE TO VYVRÁTIT?
  USA nejsou zárukou zachování jakýchkoli hodnot. Jak jsem už níže uvedl, jednostranně ruší smlouvy o odzbrojení, útočí, přes odpor OSN na cizí země, přisvojují si jejich bohatství. Pat Buchanan, republikán, nesouhlasící s politikou neocons, to nazval fašismem. Hitler totiž podle něj postupoval stejně. Vyjádřil jsem se k tomu níže a dokázal, proč to tak není a nemůže být. Nezareagovala jste. ZKUSÍTE TO VYVRÁTIT?

  http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/kongres-bushovi-seskrtal-penize-na-valku-v-iraku_126865_isao5.html
  http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=513841
  http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/bush-podepsal-rozpocet-pentagonu–vetoval-vydaje-na-zdravotnictvi_126754_vn6aq.html
  http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/skryte-naklady-dvojnasobne-navysily-ucet-za-valku-v-iraku_126713_6acdk.html
  http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/bush-chce-po-kongresu-42-miliard-dolaru-na-dalsi-boje_125260_sdmpt.html
  http://www.novinky.cz/zahranicni/vychod/irak-po-americke-ochrance-blackwater-zada-miliony-odskodneho_124253_d9tsb.html

  Jak vyplývá z odkazu, Bush nemá automaticky uvolněny finanční prostředky na radar. Zase hloupě lžete. Zklamu vás i v dalším, je nepravděpodobné, jak vyplývá z odkazů (Američané už nechtějí a nebudou chtít nést náklady na války neoconů) že neocons budou ve vládě po volbách.

  Srovnávat dnešní situaci se sovětskou okupací po 68mém je zcestné. Tehdy demokracie nebyla, dnes ano. Po 89tém se cizí vojska stáhla, protože s jejich přítomností většina národa nesouhlasila. Dnes také s cizími základnami a vojáky většina národa nesouhlasí. A podobně, jako za komunismu, se snaží vládnoucí složka práva občanů oklešťovat. Lidé protestují, protože je to jejich právo. Přestože lidem jako vy se to nelíbí (ten stotalitní frázovitý styl vyjadřování o něčem svědčí). A že jsme jednou okupováni byli, tak to automaticky neznamená, není to důvod, že budeme zase. Nebo ano? :-)

  Řekl jsem, že mluvíte ve frázích, jako z 50 tých let. Ted jste má slova otočila. Snažíte se o výměnu rolí a místo diskuze reagujete osobním útokem. Je to hloupé, protože tím ukazujete, že svá tvrzení (někdy evidentní lži) nemůžete zdůvodnit.
  Místo frází o nenávistné levici, o rozkoši, o mrzkých pomluvách k ušlechtilému vzoru na věčné časy USA (je vidět že jste vyrůstala v socialismu:-) a osobního napadání zkuste zareagovat nějak smysluplně (fráze se nepočítají) na dříve napsané (Jsou tam otazníčky, i na další). Já na vaše lži a fantazie odpověděl, teď i minule. Jinak vznikne dojem, že se odpovědím, jelikož jsou v rozporu s idejemi, nečestně vyhýbáte. Jsme zvědavi (je nás víc) co z vás zase vypadne:-)

  PS: jste za complem nesmírně bojechtivá, chcete z ideových důvodů napadat cizí země. Kdy se vaši blízcí vrátili z Iráku? Nebo tam dosud za “demokracii” bojují? :-) Každá US rodina věnovala na války neocons, z pohledu normálních lidí nesmyslné, 20 000 dollarů. Kolik peněž věnujete na US armádu vy? :-) ) Jste s US Neocons solidární, nebo jen tak hloupě kafráte? .-)

 10. Andrea : 14.11.2007 v 19.55

  Co si o stavu mé duše myslíte vy i vám podobní je mi opravdu,ale opravdu srdečně jedno.
  Slovník a demagogii 50.let používáte vy,ne já.Drtivá většina odpůrců radaru se rekrutuje z řad krajní levice,jejíž ideologie je sama o sobě založena na lži.A také na nenávisti.Na nenávisti k tradičním,staletími osvědčeným hodnotám jako je rodina,víra,vlastenectví.Evropa od těchto hodnot bohužel ustupuje.Spojené státy jsou v současné době jedinou zárukou jejich zachování.Proto ta odvěká nenávist levice k USA,proto to zuřivé odmítání všeho,co je americké.
  Kde byli ti dnešní hrdinní odpůrci radaru z řad různých “osobností” v době,kdy se v našich lesích budovaly základy pro sovětské útočné rakety?Nejen že tehdy ani nehlesli,ještě mnozí z nich zpívali o SSSR oslavné písně a recitovali oslavné básně v Nedělní chvilce poesie.Proč tehdy neprotestoval hrdinný starosta Neoral?Možná proto,že rakety by byly sovětské,tedy jistě mírové.Zatímco radar bude americký,tedy jistě bude sloužit nekalým úmyslům.
  Skvělá zpráva: prezident G.W.Bush dnes podepsal zákon,který schválil finanční prostředky na vybudování protiraketového komplexu v ČR a Polsku.K našemu radárku máme opět blíž.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?