Co nám radí George Soros

22.8.2006
Matyá� Zrno

Co nám radí George Soros? Jednodu�e ?e?eno – sebevra�du. Alespo? tak to vypadá po de�ifrování jeho jinak chabého, nezá�ivného a neinspirujícího ?lánku „Válku s terorismem nem?�eme vyhrát“ (MF Dnes, 18.08.2006). Podle Sorose je válka s terorismem kontraproduktivní a sebezni?ující. M?�e za rozpoutání válek v Iráku, Gaze, Libanonu, Afghánistánu a Somálsku. Válka zákonit? vede k ob?tem, které jen zvy�ují zlobu na Západ a podporu terorist?. Ov�em samotný terorismus je podle Sorose abstraktní pojem (hlavn? pro ty, kte?í letí do vzduchu v odpáleném autobuse, �e…). Válka s terorismem také brzdí pot?ebná jednání s Iránem a Sýrií, které terorismus podporují (co� uznává i Soros). Válkou se sami stáváme pachateli, co� oslabuje postavení Ameriky a její presti� a p?itom jí Ameri?ané nikdy nem?�ou vyhrát. Válka také vedla k „nebezpe?nému roz�í?ení výkonných pravomocí a po�pinila na�i oddanost univerzálním lidským práv?m.“ Stála i spoustu pen?z. A co je podle Sorose nejd?le�it?j�í, válka s terorismem odvedla pozornost od dal�ích naléhavých úkol?, které vy�adují americké vedení, jako jsou „dokon?ení práce, kterou jsme správn? zapo?ali v Afghánistánu, ?e�ení rýsující se globální energetické krize a anga�má v otázce �í?ení jaderných zbraní.“ Válku s terorismem musí Ameri?ané podle Sorose odmítnout jako�to fale�nou metaforu a mají si p?iznat, �e za jejich nesnáze mohou „na�e vlastní mylné p?edstavy.“ Jaké mylné p?edstavy, to u� nechává slavný filantrop na fantazii ?tená??…


Co dodat? Chybí snad u� jen výzva k tomu, aby Ameri?ané následovali svi�t? a hromadn? se v�ichni vrhli z útesu do mo?e a spáchali sebevra�du. Nebo mén? drasticky: v�ichni Ameri?ané p?ijmou islám, sochu svobody p?ed?lají na minaret a George Bush v pytlovin? p?�ky odputuje na pákistánsko-afghánské pomezí políbit Usámovi ruku. Nic nového pod sluncem, takhle si izraelský satirik Ephraim Kishon d?lal legraci z politiky amerických liberál? v??i Íránu u� p?ed 30 lety. Jen�e tehdy psal o Carterovi a o tom, �e p?jde v pytlovin? políbit ruku Chomejnímu…


Soros nám bohu�el nenabízí ani tuto variantu. Ve svém ?lánku toti� nenabízí �ádnou variantu. Jediné, co lze z jeho textu vy?íst je, �e by dal v?t�í prostor akcím tajných slu�eb p?ed akcemi armády. Ale zárove? je proti jakémukoliv roz�í?ení výkonných pravomocí…s takovou to ov�em tajné slu�by proti islamist?m nebudou mít snadné. Ono v?bec bojovat proti islámským terorist?m pod taktovkou liberál? není �ádný med. Jak pí�e Ephraim Kishon, „V letadle, které teroristé práv? rozmetali do vzduchu, liberální cestující pí�e na st?nu vlastní krví ´spravedlivý proces s bojovníky za svobodu!´, na?e� se jeho zu�lecht?ná du�e odebere na v??nost.“ Tak�e bychom se mohli do?kat t?eba kvót na odposlechy, aby to náhodou nevypadalo, �e policie diskriminuje mladé mu�e p?vodem z Blízkého východu tím, �e je ?ast?ji podezírá z terorismu ne� t?eba staré babi?ky z Dánska.


Válku pova�uje Soros za zcela kontraproduktivní, p?i?em� Ameri?an?m klade pom?rn? nepochopiteln? za vinu nejen Irák, ale i Gazu, Somálsko, Libanon a Afghánistán, o kterém p?itom na konci ?lánku pí�e, „práce, kterou jsme tam správn? zapo?ali,, vy�aduje americké vedení“. Inu, kdy� je pot?eba na n?koho n?co shodit, Amerika je v�dy po ruce.
Hlavním (a prakticky jediným) motivem Sorosova ?lánku je ale názor, �e nemá cenu bojovat, proto�e válka plodí jen dal�í násilí, dal�í ob?ti a tudí� dal�í potencionální teroristy. V�echny strany jsou tak trochu stejné, jsme ob?ti, ale i pachatelé… �e Soros alespo? v zásad? stojí na stran? civilizace p?ipomíná jen fakt, �e lituje, �e bin Ládin a Ajman Zavahrí jsou stále na svobod?.


Sorosova argumentace siln? p?ipomíná studenovále?nickou argumentaci v?t�iny západních politolog? a sov?tolog?, drtivé v?t�iny diplomat? i politik?. Jednat, spolupracovat, uklid?ovat a odporovat jen tam, kde je to naprosto nutné. Jak se ukázalo v p?ípad? Mnichova, výrazn? snaz�í by bylo odporovat v?as, kdy� se to je�t? nezdálo nezbytn? nutné… V dob? jaderných zbraní byl pak odpor prakticky p?edem vylou?en, proto�e je p?eci lep�í být „rudý ne� mrtvý“…Nep?átelé se m?ní, mentalita z?stává. Soros by asi za?al odporovat a� kdyby Bin Ládin se svými v?rnými stál p?ed vraty jeho vily. Do té doby by spílal Georgi W. Bushovi coby vále?nému �tvá?i. Mimochodem, také v 80.létech pova�oval celý liberální establishment sov?tskou vládu za zodpov?dn?j�í ne� Reaganovu administrativu. I tehdy se snaha dosadit k moci v SSSR umírn?né k?ídlo pova�ovala za naprostou chiméru. A i tehdy byl Reagan (a p?edtím Churchill) pova�ován za vále?ného �tvá?e.


Soros je p?itom idealista. Chce budovat lep�í sv?t. A pou�ívá na to své peníze. V?noval stamiliony dolar? na spoustu u�ite?ných (Solidarita, Charta 77), mén? u�ite?ných i zcela neu�ite?ných v?cí (podpora legalizace drog, plánovaného rodi?ovství a euthanasie – tím mimochodem p?ispívá k tomu, �e námi islámský sv?t pohrdá coby bandou pomatených �ílenc?, které pálí dobré bydlo). Snahu p?ivést obyvatel?m Iráku demokracii (snahu mo�ná naivní a �patn? provád?nou) Soros odmítá. On demokracii má a t?�í se z jejích výdobytk?. Tak pro? by jí m?li mít je�t? n?jací Arabové…


Západ je objektem zcela z?ejmé agrese lidí, kte?í neustanou dokud ho bu? nezni?í nebo dokud se nevzdáme. Není jiné cesty, jak si uchovat svobodu ne� boj na �ivot a na smrt. Je zcela legitimní diskutovat o formách tohoto boje (typickým p?íkladem je Irák). Ale tvrdit, �e vojenská akce pouze zvy�uje hrozbu je typický appeasment.

Příspěvků : 11 - Co nám radí George Soros

 1. Novak : 30.8.2006 v 23.44

  >Nebude to tím, že Občanský institut sponzoruje i US zbrojovka Lockheed Martin?<
  A proto se tedy slavni soudruzi z Obcanskeho institutu tak priserne rozkohoutili, kdyz jsem se ptal na jejich financni zdroje! Nezapomenme take, ze OI je dulezitym ideologickym servisem pro Hnedou Frontu Dnes!

 2. Martin Kříž : 30.8.2006 v 19.41

  A možná byste taky mohl reagovat na obsah mého příspěvku, a ne na vlastní utkvělou představu. Máte nějaký protiargument? Sem s ním!

  Panu Smolovi:
  Jistě pro toho, kdo nesouhlasí s Vámi, panem Jochem nebo panem Zrnem, musí být život opravdovým utrpením :)
  Já jsem na světě rád, i když včera jsem se špatně vyspal…

 3. slyfox : 30.8.2006 v 10.08

  Doporučuju propagandistovi Zrnovi knihu německého novináře Jürgena Elsässera: “Jak džihád přišel do Evropy”. Zde je dost podrobně popsáno jak západ a Zrnem velebené USA podporovaly přítomnost Usámy bin Ládina na Balkáně, který tam formoval mudžáhidy proti Srbům. Tenkrát asi Usáma a mudžáhidi se svým řezáním hlav Zrnovi nevadili (viz jeho články o Jugoslávii). Proč mám pořád pocit, že Zrno píše na objednávku? Nebude to tím, že Občanský institut sponzoruje i US zbrojovka Lockheed Martin?

 4. Karel Smola : 29.8.2006 v 21.39

  Že tito lidé nemají odvahu žít podle svého přesvědčení. A to jejich bytí tady na Zemi musí být ale utrpení. Takhle znásilňovat svoje svědomí…..

 5. RJ : 29.8.2006 v 9.11

  Pánové Martin Kříž a V.Neckář, představte si, že někteří z nás považují člověka za bytost obdařenou právy a důstojností a tedy za hodnotnou bytost. Když vy však člověka ve svém antipopulačním džihádu považujete za škodnou, udělejte něco konzistentního se svým přesvědčením! “Myslete globálně, jednejte lokálně”, jak říká staré, otřepané levičácké heslo – a uvědomte si, že tím nejmenším lokusem jste vlastně vy. Je-li člověk škodnou a je-li lidí příliš, naštěstí s tím – svou malou troškou do mlýna – můžete něco udělat. Eliminujte se. Z času, prostoru a ekosystému. Uděláte tím něco užitečného pro ekosystém. Svět po vás bude mnohem hezčím a lepším místem pro život. Že se ale vy osobně dostanete po své sebevraždě do světa lepšího než je tento, to vám zaručit nemohu. Ale uvažte, bude to jen malá cena za ten rozhodný, pokrokový krok vpřed proti tmářství a fundamentalismu, jež dogmaticky a obskurantisticky lpí na posvátnosti a nedotknutelnosti nevinného lidského života! Neváhejte, podniknete ten báječný, osvobozující krok vpřed!

 6. V.Neckář jewnior : 29.8.2006 v 3.08

  Naprosto souhlasím s posledním odstavcem od pana Kříže.

 7. V.Neckář jewnior : 29.8.2006 v 3.06

  Dopln si vědomosti Korbelka se narodila do katolické rodiny a jestli k něčemu konvertovala tak k protestantismu potom co si vzala Albrighta.

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Albrightov%C3%A1

 8. Emilio Penaloza : 23.8.2006 v 10.07

  Tento váš článek je dost chabý, nezáživný a neinspirující pane Zrno.
  Jinak naprostý souhlas se článkem (tím nepřekrouceným, uvedeným v plném znění v MF Dnes) pana Sorose.

 9. Rezjir : 22.8.2006 v 18.28

  ale tam, jak vyplývá z mé diskuze s autorem, jsou Usámovi profesionální muslimové jaksi hodnější, a lid se nenechá zlákat muslimskými výdobytky. To, že 2 z teroristů 11 září působili v Bosně, nechává autora klidným.
  Ano, američtí levičáci budovali lepší svět. Díky své víry v demokracii, a nenávist k rudým (Srbům, ježto jsou pravoslavní, a mají historické vazby na Rusko) nasadili do Evropy agresivní islám. Démonizovali národ, který se mohl, a chtěl bránit. Tato geopolitická chyba se již Americe vymstila. Bohužel se vymstí pravděpodobně ještě víc. Bohužel, Bosna a Kosovo nejsou v Americe, ale v Evropě……

  PS (moje vlastní): v předvečer II světové války prchali židé z ohrožené střední Evropy, dost často přes Jugoslávii, vzhledem k tomu, že nepoklonkovala před fašistickým Německem, a do poslední chvíle pomáhala uprchlíkům …. Jedním z nich byla česky mluvící židovská holčička. Nepomohli jí Chorvati, inklinující tehdy ke klerofašismu, ani muslimské obyvatelstvo, ale Srbové. V podstatě jí zachránili život. Holčička se dostala do USA, později konvertovala ke katolicismu. V USA dosáhla vysokého postavení, a těm, co jí kdysi zachránili život, se odvděčila podporou teroristické organizace, působící na jejich území, bombardováním jejich země, obsazením části jejich země, a zde provedenou etnickou čistkou před zraky okupační armády. Ano, Marie Korbelová. To by byl námět na článek, jak z antické tragédie, pane Zrno !

  s upřímným pozdravem, váš Rezjir

 10. Martin Kříž : 22.8.2006 v 18.19

  Nejúsměvnější je, že Bushova administrativa tvrdí, že opatření zavedená Patriot Actem jsou dočasná – pouze do konce války…s terorismem.

  “Soros je přitom idealista. Chce budovat lepší svět. A používá na to své peníze. Věnoval stamiliony dolarů na spoustu užitečných (Solidarita, Charta 77), méně užitečných i zcela neužitečných věcí (podpora legalizace drog, plánovaného rodičovství a euthanasie – tím mimochodem přispívá k tomu, že námi islámský svět pohrdá coby bandou pomatených šílenců, které pálí dobré bydlo).”

  Plánované rodičovství je jedna z nejrozumnějších věcí, kterou lze podporovat. Jako králíci se množí pouze cigáni a křesťani. Plánované rodičovství (omezení porodnosti) by bylo to nejlepší, co by mohla udělat nemocí AIDS sužovaná Afrika – po vystřílení pomatených agitujících flanďáků ovšem.

  Je zajímavé, že registrované partnerství, “podpora legalizace drog, plánovaného rodičovství a euthanasie” leží v žaludku jak vyznavačům půlměsíce tak kříže. Fundamentalista jako fundamentalista – na víře nezáleží, že pane Zrno..

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?