Ave, mystificator! Aneb sedm mýt? Jakuba Pato?ky

14.8.2006
Roman Joch

�éfredaktor Literárek Jakub Pato?ka uve?ejnil v Mf Dnes (11. srpna) ?lánek s hrdinným titulkem: „Nenechme si od Bushe nic vnutit“. Chápejte, Pato?ka je chlapák, on si od Bushe nic vnutit nenechá, to a? vás ani nenapadne; on má jen trochu obavu o nás – nás zbab?lé, slabé, m?kké, poddajné a slaboduché, kterým v d?sledku t?chto na�ich negativních vlastností a charakterových vad hrozí -, �e si od Bushe n?co vnutit necháme. Na�t?stí nám na bílém koni a s vytaseným kordem v ruce p?icválal pomoci udatný rek Pato?ka, aby nás p?ed zlým, sedmihlavým drakem-Bushem ochránil. Bu?me mu za to vd??ni.Trochu nás jen m?�e – v tom na�em p?evelikém vd?ku – konsternovat a deprimovat, �e Pato?ka jaksi mystifikuje a fabuluje.

Mýtus ?. 1: Pato?ka dává do protikladu Ameriku proti jednotné Evropské unii, je� sou?asnou americkou zahrani?ní politiku odmítá. To je v�ak chiméra. �ádná jednotná zahrani?ní a obranná politika Evropské unie neexistuje. A po odmítnutí návrhu evropské ústavní smlouvy loni ve Francii a v Nizozemí nijak brzo ani nebude.


Realitou je, �e Evropa, v?etn? EU, je ve svém pohledu na americkou zahrani?ní politiku roz�t?pena. Jsou zem?, které s ní souhlasí a jsou zem?, které s ní nesouhlasí. Jsou dokonce zem?, které jsou politicky roz�t?peny uvnit?. Do té první kategorie pat?í nap?. Británie a Polsko, které s americkou zahrani?ní politikou souhlasí bez ohledu na to, zda je u moci jejich levice ?i pravice; ale i Francie a Belgie, které s ní nesouhlasí nikdy, a? u� je u moci kdokoli. Do té druhé kategorie zemí politicky vnit?n? rozd?lených pat?í nap?. �pan?lsko, Itálie, N?mecko ?i ?eská republika.


Mýtus ?. 2: Pato?ka pí�e: „Zem?, je� dlouhodob? popohán?jí vp?ed evropské sjednocování, mají samy koncep?ní p?edstavu o mezinárodní bezpe?nosti, vycházející z odstra?ování p?í?in konflikt? a z d?sledné mezinárodní spolupráce.“ – No, tu práv? nemají. Neexistuje �ádná jednotná zahrani?n?-politická a bezpe?nostní koncepce, kterou by sdíleli zárove? Aznar i Zapatero, Berlusconi i Prodi, Merkelová i Schröder. Práv? v otázce na to, jak odstra?ovat p?í?iny konflikt? a s kým mezinárodn? spolupracovat, se názory li�í nejvíce: jeden p?ístup je aktivní a chce problémy ?e�it preventivn?, druhý je pasivní a chce je ?e�it reaktivn?. Jeden si pod ?e�ením p?edstavuje odstran?ní terorist? a zastra�ení stát? je podporujících, druhý si pod ?e�ením p?edstavuje jejich appeasement a uplácení. Uka�me si to na p?íkladu sou?asného konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem. Ten p?ístup první pova�uje za p?í?inu konfliktu Hizballáh a proto chce na jeho odstran?ní mezinárodn? spolupracovat s Izraelem. Ten p?ístup druhý pova�uje za p?í?inu konfliktu Izrael i Hizballáh a proto chce mezinárodn? spolupracovat na tlaku v??i Izraeli a �t?drých finan?ních dávkách pro Hizballáh. Jednotný názor v Evrop? prost? neexistuje.


Mýtus ?. 3: Tato Pato?kova mýtická, údajná koncepce údajn? jednotné Evropské unie „…byla nejmén? od prezidenta Wilsona vlastní rovn?� Spojeným stát?m a kterou ve jménu jednostranného uplat?ování síly opustila a� nyn?j�í vláda George Bushe jr.“ – Nikoli, jak jsme vid?li, ten spor není o tom, zda USA mají svou sílu uplat?ovat jednostrann? (nemají a ani tak ne?iní, uplat?ují ji ve spolupráci se spojenci), ale ten spor je tom, které zem? a které politické strany v Evrop? s USA souhlasí, a které nikoli. A vid?li jsme, �e Evropská unie i jednotlivé zem? jsou v této v?ci hluboce rozd?leny. Pato?ka fabuluje, kdy� tvrdí, �e tento stav je n?jak nový, související s vládou George W. Bushe. Ve skute?nosti je tento stav velmi starý, sahající a� ke konci druhé sv?tové války. Nap?. p?ed 20-25 lety byla západní Evropa zásadn? a t?�ce rozd?lena v otázce, zda má na svém území rozmístit americké rakety st?edního doletu Pershing 2, je� m?ly kompenzovat ji� p?edtím rozmíst?né sov?tské rakety SS-20. Nakonec se v?t�ina západoevropských vlád rozhodla pro jejich rozmíst?ní, a pro nebyli jen konzervativci Thatcherová, Kohl, Lubbers, Schlueter, Andreotti, ale i velký západon?mecký socialista (by? z pravého k?ídla SPD), kanclé? Helmut Schmidt.


Mýty ?. 4-5: Pato?ka dále pí�e: „Ke krátkozraké politice ultrakonzervativních kruh?, které nyní Spojeným stát?m vládnou, pat?í i snaha jednotné postoje evropské politiky oslabovat, d?lit Evropu na tzv. starou a novou, stru?n? ?e?eno neumo�nit, aby Evropa mluvila v zahrani?ní a bezpe?nostní politice jednotným hlasem.“ – V tomto jednom souv?tí byl Pato?ka schopen uvést rovnou nepravdivé mýty dva. Zaprvé, americká vláda není v �ádném smyslu ultrakonzervativní a v mnoha ohledech je vylo�en? anti-konzervativní. Pokud jde o politiku domácí, státní výdaje nap?. na �kolství a zdravotnictví, je sou?asná Bushova vláda druhou nejlevicov?j�í v amerických d?jinách (hned po vlád? Lyndona Johnsona). A pokud jde o politiku zahrani?ní, p?edstavu �í?ení demokracie ve sv?t? nikdy nikde �ádní konzervativci nesdíleli (mnozí z nich nesdíleli ani p?edstavu p?íli�ného �í?ení demokracie doma); je to p?edstave veskrze levicová. Zahrani?ní politika Bushe je konzervativní jen v tom, �e hodlá asertivn? pou�ívat západní vojenskou sílu na obranu západní spole?nosti proti terorist?m a je podporujícím re�im?m; tato politika je v�ak ozna?ovaná za konzervativní a nikoli prost? za normální, jakou ve skute?nosti je, jen proto, �e sou?asná levice ji� od 60. let nenávidí západní spole?nost, pova�uje ji naopak za zdroj v�eho zla ve sv?t? a tudí� za �ádnou cenu nechce pou�ít ozbrojenou moc na její ochranu. ?i proti jejím nep?átel?m. S t?mi toti� sympatizuje.
A zadruhé, to nikoli vláda Spojených stát? rozd?luje Evropu, to Evropa je rozd?lena sama. USA jsou daleko od toho, aby Evrop? bránily mluvit v zahrani?ní a bezpe?nostní politice jedním hlasem – to si naopak p?ejí a podporují to ji� od roku 1945, nebo? cht?jí mít partnera, který se ji� kone?n? bude o svou bezpe?nost starat sám, bude na ní vydávat smysluplné ?ástky a nebude se nadále nést na zádech USA, které nesou b?emeno bezpe?nosti jak své, tak i evropské. Jednotná obranná a zahrani?ní politika Evropy – to? nedosa�itelný sladký sen USA, nikoli jejich no?ní m?ra.


Mýtus ?. 6: „Debata o raketové základn? /je/ …otázkou, zda klademe loajalitu v??i Spojeným stát?m nad loajalitu v??i EU.“ – P?esn? takto ta otázka práv? nestojí. To je naprosté Pato?kovo pok?ivení reality. My nemáme na výb?r mezi loajalitou v??i EU a loajalitou v??i USA. My jsme (v) EU a nejsme (v) USA! Jsme ?leny EU, EU – to jsme my, ale EU je organizace politicko-ekonomická, nikoli vojenská a obranná! EU s na�í bezpe?ností a obranou nemá a dlouho ano nebude mít nic spole?ného! USA jsou naopak na�im hlavním obranným a bezpe?nostním partnerem a spojencem. Pato?ka mystifikuje stejn?, jako kdyby v situaci epidemie ch?ipky o ?lov?ku, který chce zajít za léka?em po antibiotika, prohlásil: „Musí si vybrat, zda klade loajalitou v??i léka?i nad loajalitu v??i ?len?m vlastní rodiny.“ Co si o tak zmateném výroku jen pomyslet? A co o jeho zmateném autorovi? Samoz?ejm?, �e ?lov?k je loajáln?j�í v??i ?len?m své rodiny, ale proti nemoci mu jeho dít? ?i babi?ka nepom?�ou, léka? v�ak ano… Chtít ale od Pato?ky logikou…


Mýtus ?. 7: „Ostatn? ?eská zahrani?ní politika by /m?la/ …trvat na tom, �e jakékoli nadnárodní ?i zahrani?ní vojenské projekty se na na�em území mohou uskute?nit pouze v rámci koordinovaného postupu uvnit? Unie.“ – Ano Jakube, asi tak, jako by m?la trvat na tom, �e jakékoli nadnárodní ?i zahrani?ní vojenské projekty se na na�em území mohou uskute?nit pouze v rámci koordinovaného postupu uvnit? OSN, UNESCO, ?i sdru�ení „Symfonické orchestry v�ech zemí, spojte se!“ Jim do toho toti� „hodn?“ je a taky nám mohou „hodn?“ pomoct!


Vtírá se my�lenka jediná: není na tak zarputilé a urputné snaze, aby m?sta na�e a na�ich spojenc? byla v??i p?ípadnému raketovému útoku totáln? a naprosto bezbranná, n?co zásadn?, hluboce a patologicky perversního?

Příspěvků : 10 - Ave, mystificator! Aneb sedm mýt? Jakuba Pato?ky

 1. Martin : 5.2.2007 v 13.51

  diskuze o základně probíhá i na:

  http://www.lavka.info

 2. Jan Benes : 3.2.2007 v 18.32

  Tudíž jsem pro základnu.

 3. Rani : 15.9.2006 v 14.06

  Tedy, asi nejvíc z článku a následné diskuse mě pobavila Libertarianova věta, že je článek p. Jocha psán z neideologických pozic. To je myšleno vážně? Rozmístění jaderných raket je vysoce odborným tématem a troufám si říci, že ani Patočka, ani Joch, ani nikdo jiný s výjimkou několika desítek/stovek lidí ve vrchním velení NATO skutečně neví, jak situaci nejlépe řešit. A tak se aktivisté zprava (Joch) i zleva (Patočka) bombardují ryze ideologickými argumenty, které sice asi přímo ničemu neškodí, ale v oné odborně vojensko-technické otázce jsou relevantní přibližně stejně jako spor o ideální složení borůvkových knedlíků :-) . Úplně stejné je to s některými dalšími tématy, o kterých sice nikdo kromě odborníků nic netuší, ale každý na ně má nějaký názor – sem patří například jaderná energetika.

  Co se mě týče, zcela otevřeně a rád přiznávám, že nejsa špičkovým důstojníkem NATO, nemám na otázku raket ČR názor žádný, protože znalosti nemám a ideologii nepodléhám. Doufám, že je země řízena natolik zodpovědně, že příslušné orgány zkonzultují situaci se zmíněnými odborníky a přijmou správné rozhodnutí, ať bude jakékoli. Hlavně proboha ne v téhle otázce žádné referendum nebo podobné populistické nesmysly. Laická debata, aktivistické postoje nevyjímaje, ať se klidně zaměří na ne-tak-důležité věci jako legalizaci drog, daně, potraty ap., tam ať se ideologové zprava zleva klidně řežou jak hlava nehlava, ale opravdu důležité věci by imho měly zůstat v rukou těch, kteří jim rozumějí. A takoví lidé, troufám si tvrdit, nesedí ani v Občanském institutu, ani v Literárkách.

 4. Lubb : 31.8.2006 v 21.08

  …protoze soudruzstvi ma mnoho podob, s.Harpiku. Krome toho tento stat neni zdaleka postbolsevicky, nanejvys parabolsevicky. Vy jste toho dokonalym prikladem.

 5. harpík : 31.8.2006 v 8.58

  Jsem rád, že myslící lidé v tomto postbolševickém ještě zcela nevymřeli a občas se nějaký najde dokonce i v novinách. Články pana (proč, proboha, – “soudruha”¨ – s. Lubbe?!!-viz jedna z psychopatických reakcí z 21.8.06) Jocha, jsou mně velkou vzpruhou a nadějí, že ne vše je ztraceno. Držím všem takovým palce a samozřejmě podepisuji petici “Prozakladnu” !! Jakkoliv nás, především zpočátku, nedokáže stoprocentně ochránit, je třeba přiložit ruku k jejímu vybudování už teď, abychom se později nemuseli červenat, že nás, chytré Švejky, opět musí tahat z bryndy někdo jiný, byť hloupější…

 6. LIBERTARIAN : 23.8.2006 v 10.02

  Clanok je perfektny, pretoze pan Joch dokazal argumentovat ciste apoliticky, vecne, neideologicky.
  LENZE oponenti su proti zakladni z ciste IDEOLOGICKYCH dovodov, na zaklade svojeho protiamerickeho zmyslania. A proti takemuto zmyslaniu argumenty nepomahaju.

 7. LIBERTARIAN : 23.8.2006 v 9.51

  Predpokladajme ciste AKADEMICKY, ze protiraketova zakladna proti BALISTICKYM raketam sa MUSI budovat na INOM UZEMI, nez ktore ma ochranovat. Potom mam otazku, PRECO by mali ine staty na svojom uzemi budovat zakladnu pre ochranu ceskej republiky ??? PRECO maju vojaci inych statov NATO ochranovat INE (ceske) uzemie ??? Naco je potom vobec NATO ??? Preco ste tam potom vobec vstupili ?????????

  SPOLOCNA ochrana vylucuje sebeckost. . Sebeckost vylucuje spolocnu obranu.

 8. MŠ : 22.8.2006 v 13.09

  Protiraketová základna je problém. Nedávno ve veřejnoprávním rádiu jistý znalec prohlásil, že by šlo patrně o ochranu proti balistickým raketám, která by ovšem neochránila území, kde ona základna samotná stojí. Vojenské technice sice nerozumím, ale kdyby tomu tak bylo, pak ona základna nebude sloužit obraně ČR. Pak je skutečně sporné, zdy bychom ji zde měli budovat.
  Navíc protiraketovou základnu odmítli na svém území i Kanaďané, jejichž strategická poloha je pro USA mnohem důležitější než naše. Severní Korea by totiž pravděpodobně na USA útočila přes Severní pól.

 9. Lubb : 21.8.2006 v 18.21

  V Americe televizní komici automaticky vycházejí z premisy, že je Bush idiot. Az budou cesti komici vychazet z podobne premisy v pripade soudruha Jocha, pak bude demokracie i u nas.

 10. Vašek : 19.8.2006 v 0.23

  Přátelé, podpořte prosím petici PRO výstavbu protiraketové základny u nás.
  http://www.prozakladnu.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?